vrijdag 10 januari 2020

ensafh: Blog Johan Veenstra: Verhaelen verteld veur de plattelaansvrouwluden

Blog Johan Veenstra: Verhaelen verteld veur de plattelaansvrouwluden
Vandemiddag he'k verhaelen verteld veur de plattelaansvrouwluden/Vrouwen van Nu in Witmarsum. Ik was eerder bi'j heur west te vertellen in 1993 en 2007. Et vertellen gebeurde in de voetbalkantine in...
Lees verder

Bücherschau des Tages: Ins Grobe gehauen
Die FAZ vertieft sich angeregt in einen Band mit den Schriften Hannah Arendts aus den Jahren 1932 bis 66. Reizvoll findet sie auch die Autobiografie des 1839 geborenen Vorarlberger Bauerndichters und...
Lees verder

Galway2020 (1)
Syds Wiersma reizge ôfrûne simmer twa moannen troch Ierlân om dêr te wurkjen oan in nije dichtbondel. Hy krige dêrfoar in projektsubsydzje fan it Nederlands Letterenfonds. De nije bondel sil ein 2020...
Lees verder

Besprek 'It sjaaltsje en njoggen oare ferhalen' fan Hylkje Goïnga
Hylkje Goïnga wie in skriuwster út Fryslân, Snits. Se is foaral bekend wurden troch har koarte ferhalen. Tsien fan dy ferhalen binne no sammele yn it moaie boekje 'It sjaaltsje en njoggen oare...
Lees verder

To plough and cow stable: het Nederlands als etnische taal
'Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal', schrijft Piet Paaltjens in zijn gedicht De Friesche poëet. De taal waar hij het over heeft, is het Fries. Oebele Vries heeft de zin gebruikt als titel van...
Lees verder

Teleks: Tresoar snijt yn 'e tsjinstferliening
Tresoar hat bekendmakke te snijen yn de tsjinstferliening en minder faak argyfmateriaal en boeken út de depots wei te heljen. Tenei hellet it personiel noch mar twa kear op in dei argyfstikken op:...
Lees verder

Aginda 19-01-20: Grutte Bekken Lytse Hertsjes
… Lês fierder
Lees verder