vrijdag 31 januari 2020

ensafh: Harkspul: Klaas Jansma en de ûfo

Harkspul: Klaas Jansma en de ûfo
Klaas Jansma makket tegearre mei Sipke Schaap in radiodokumitêre. Se bedarje by Hegebeintum… En wat der dan bart… jo sille ferbjustere wêze! … Lês fierder
Lees verder

Teleks: 575 Fryske boeken digitalisearre
Op de website www.delpher.nl zijn 575 Friese boeken gedigitaliseerd. De meeste zijn gratis in te zien en te gebruiken, behalve als er auteursrechtelijke beperkingen gelden. Het gaat om boeken als...
Lees verder

Goffe Jensma oer it Frysk yn de wrâld: striid foar lykweardigens
Mear minsken as ea tefoaren brûke it Frysk tsjintwurdich. En ek mear minsken leare de Fryske taal nei it 12e libbensjier: dat binne de 'new-speakers.' Dochs wurdt it ek hieltyd mear...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: ultym
    De ultime reis Jeije op in Puch troch de Wâlden dat kaam ticht by de ultime frijheid kinst no wol sizze, sei ien tsjin my, doe't we stil stienen by âlde tiden. Lês fierder by...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Leafde hat syn beheindens
Mei in gejuichje springt Stientsje tsjin myn holle oan. De nacht is lang foar in kat dy yn in flat wennet. En as ik dan oan de brogge sit is se ùt de skroeven, dan moat er earst krûpt wurde. Lês...
Lees verder

Teleks: Nij fers Dichter fan Fryslân Nyk de Vries 'Unwis'
    Ik sjoch it sa wer foar my: It pak dûbeldrank op it nachtkastje, susters hastich op 'e gong. Sechstjin jier lyn is it dat se troch it MCL riden waard. Gjin noasje noch fan...
Lees verder

Teleks: Brieven fan dichteresse Rixt opdûkt
Brieven fan dichteresse Rixt opdûkt Ofrûne simmer waard it Frysk Dichterskollektyf RIXT ferrast troch in skinking fan dichter Koos Hagen (1939) út Amstelveen. Yn 'e neilittenskip fan syn heit ds....
Lees verder