vrijdag 14 februari 2020

ensafh: Besprek ‘Wekker wurde!’ fan J. Lambert

Besprek 'Wekker wurde!' fan J. Lambert
Foar ús leit in prachtich 'pop-up' flapkeboek. It boek sjocht der moai út, it makket ús nijsgjirrich! It boek giet oer Hepke de hoanne. Hokker bisten makket Hepke allegear wekker? De baarch, de ko,...
Lees verder

Het Friese pompeblêd verving de oosterse lotus, meende Joost Halbertsma
Doopsgezind predikant en letterkundige Joost Halbertsma publiceerde in 1843 de eerste Nederlandstalige tekst over het boeddhisme. Hij trok daarin omstreden vergelijkingen met het christendom. Het...
Lees verder

Aginda 10-03-20: Annejet van der Zijl spesjale gast op literêre jûn yn Ljouwert
Bestsellerauteur en skriuwer fan it nasjonale Boekewikegeskink Annejet van der Zijl is dit jier de spesjale gast op de literêre jûn yn Ljouwert op sneon 7 maart. Oanlieding foar har komst is de start...
Lees verder

Teleks: Oprop ta it skriuwen fan in tige koart ferhaal
OPROP TA TIGE KOARTE FERHALEN FOAR DE LANGE KOARTPROAZAJÛN Der binne al in skoft lûden te hearren yn literêr Fryslân dat Frysk proaza oan 'e krapperein komt mei al dy poadia, kollektiven en...
Lees verder

De Obe Postma-avond in Amsterdam, 11 december 2019
Mede dankzij financiële ondersteuning van de Deputearre Staten heeft het Obe Postma Selskip op 11 december 2019 een succesvolle bijeenkomst kunnen organiseren in het literaire centrum Perdu in...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Busje komt niet
Wy ha hjir yn it wykein justjes wat in pûsterke hân en it twirret noch hieltyd wat nei. Dat wie net allinnich by ús sa mar nei't ik begrepen ha yn de hiele provinsje. In net neier te neamen...
Lees verder

Teleks: Kursus Koartproaza
Skriuwe, hoefolle minsken tinke der net oer om dat ris te dwaan? Mar hoe? Wat binne de falkûlen, hoe kinne lêzers yn in ferhaal lutsen wurde, hoe wurket taal? Dat (en mear) komt oan 'e oarder yn in...
Lees verder

Hoe 'woke' wol ik wêze?
Wer in nij begryp út Amearika: 'woke'. 'Stay woke' betsjut yn it (Afrikaansk-)Amerikaansk taalgebrûk safolle as it gewaarwurden fan sosjale ûnrjochtfeardichheid, benammen op it mêd fan rasse- en...
Lees verder

Aginda 08-03-20 o/m 19-03-20: 'Grinsgongers' literêr programma fan Baukje Zijlstra en Sytse Jansma
Hoe floeiber kinne taal en tinken wêze? Twa skriuwers dy't wurkje yn in meartalige werklikheid sykje de grinzen op fan harren libbens- en tinkwrâld en de rol dy't taal dêryn spilet. Tusken Ljouwert...
Lees verder

Aginda 08-03-20 o/m 13-03-20: Skriuwer, ferteller en sjonger Bennie Huisman 'Thús'
De foarstelling 'Thús' giet oer Huismans lêste roman Sanfirdo. De roman spilet him ôf yn Fryslân en is in ferfolchferhaal op de novelle Sânfurd út 1999. Yn de roman folget de skriuwer de personaazjes...
Lees verder

Aginda 12-03-20- o/m 15-03-20: Anne Feddema, Martin Reints en Edwin de Groot 'Poëdidos – Poëzie en (Ban)dido's'
In programma foar freonen en troch freonen mei foardracht en muzyk fan alsidich keunstner Anne Feddema, skriuwer/dichter Martin Reints en skriuwer/dichter Edwin de Groot. Te sjen en te hearren op...
Lees verder

Aginda 13-03-20 o/m 30-03-20: 'In libbensreis yn ferhalen en muzyk' mei Ferdinand de Jong en Gurbe Douwstra
Swalkje mei skriuwer Ferdinand de Jong en muzikant Gurbe Douwstra in pear oeren de wrâld oer. Sy nimme dy mei nei Nova Scotia, fia de Cliffs of Moher nei it uterste noarden fan Sibearië en keare...
Lees verder