woensdag 5 februari 2020

ensafh: Hesiodos – Dichter uit de Griekse Oudheid

Hesiodos – Dichter uit de Griekse Oudheid
De Griekse dichter Hesiodos geldt na Homerus als de oudst bekende Griekse dichter. Ook wel de 'vader van de Griekse onderwijzende poëzie' genoemd. Samen met Homerus legde hij de basis voor de Griekse...
Lees verder

The Frisians: Fierce Fighters of The North Sea Coasts
The world of Germanic nations is a diverse and rich cultural ethnosphere whose languages and cultures came to dominate Western Europe and much of the world. Their history is rich and spans centuries,...
Lees verder

Poëzij Nadie Hania: Poëtyske rivier
    floeiende wurden dy 't der troch hinne skine, skilderje pine yn it wetter en wachtsje erop om begrepen te wurden…. Lês fierder by Nadie Hania… Lês fierder
Lees verder

Besprek 'It deiboek' fan Janny van der Molen
1890 – Geartsje is der klear mei. It kin dochs net sa wêze dat rike minsken alles bepale en dat gewoane minsken altyd mar hurd wurkje moatte en amper de boadskippen betelje kinne? Sy is net de ienige...
Lees verder

Teleks: Nyk de Vries skriuwt Grut Frysk Diktee
Nei it Grut Frysk Diktee fan 2018, op it Aldehoustertsjerkhôf, mei mear as 600 dielnimmers, wurdt dit jier wer in 'gewoan' Grut Frysk Diktee hâlden yn it Provinsjehûs. Dichter fan Fryslân...
Lees verder

Aginda 04-03-20: Oraasje Han van der Velde 'De verwaarlozing van het Fries'
by it beslút fan it kolleezje fan bestjoer mei yngong fan 1 april 2019 beneamd ta heechlearaar fan de fakulteit Geesteswetenschappen oan de Universiteit Utrecht om wurksum te wêzen op it fakmêd fan...
Lees verder

Hardershûn
Dichter Geart Tigchelaar ûndernaam in fytsreis fan in moanne as fiif, seis troch Europa. Ditkear fytste er tegearre mei de faam. Hy wie fan doel om foar Ensafh yn alle lannen dêr't hja kamen in...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Medisyn fan twa miljoen
Zolgensma klinkt as in Fries om utens dy't yn Zambia wennet. Ien fan de tredde generaasje en al in miks fan kultueren. Lykwols giet it net om Ajani Zolgensma dy't mei syn lânseigen...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: 'Blue Monday' is gjin blaumoandei
Moandei 20 jannewaris wie it 'blue monday'. Sa wurdt dy dei ein jannewaris hieltyd faker neamd. Dat dogge we nei Amerikaansk foarbyld. It keppeljen fan kleuren oan dagen liket hieltyd faker foar te...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Farre
Farre jo ek? " freget se oan myn soan. We sitte oan de kofje yn it Fermidden, de grutte seal fan it fersoargingshûs. Se freget noch in kear: "Farre jo ek?" Ferwachtingsfol sjocht se him oan. "Ja,"...
Lees verder