woensdag 19 februari 2020

ensafh: Josine de Vries lêst Simon van Wattum: ‘Feberwoarie’

Josine de Vries lêst Simon van Wattum: 'Feberwoarie'
Josine de Vries lêst op de Grutte Gedichtejûn fan 8 febrewaris 2019 it gedicht 'Feberwoarie' foar fan de Grinzer dichter Simon van Wattum. It fers is troch Josine de Vries en Geart...
Lees verder

Tsead Bruinja vertaling uit Fries na Afrikaans
leave nimmen wit hoe't wy yn eardere libbens / liefste niemand weet hoe wij in eerdere levens liefste niemand weet hoe ons in vroeëre lewens by mekaar verby geloop het of die bus verpas het waarin...
Lees verder

Blog Wiep Koehoorn: Mozes' dea
Skiednis fan de Fryske Bibel Yn myn searje boekbesprekken oer it ûntstean fan de Fryske Bibel gean ik no yn op de Frysktalige publikaasje 'Mozes' Dea', dy't in útjefte is fan 1915, fan...
Lees verder

Teleks: Hichtepunten út de Fryske literatuer yn boekfoarm
Utjouwerij Het Nieuwe Kanaal hat it inisjatyf naam foar in bysûnder boekprojekt: De bêste Fryske ferhalen fan de 20e en 21e iuw. Foar dy útjefte, dy't útsein yn it Frysk ek yn it Nederlânsk...
Lees verder

Blog Johan Veenstra (15-02-20): manuskript van mien ni'je boek naokeken
Ik hebbe et manuskript van mien ni'je boek Et liek in de Lende nog es hielemaole naokeken op fouties. En… ik hebbe weer van alles vunnen. Et is eins meer as droevig. Ik hadde et al een peer...
Lees verder

Besprek 'Wekker wurde!' fan Jonny Lambert
'Hee Bernou, de postrinner hat wat moais brocht, moatst hjir ris sjen!' Bernou (2) komt krekt thús út it bernedeiferbliuw, lûkt hastich de jas út en makket de slúf iepen. 'Owh, een haan', ropt se....
Lees verder

Teleks: Kwalifikaasje foar Grut Frysk Diktee iepen
Minsken dy't dit jier meidwaan wolle oan it Grut Frysk Diktee, kinne har fan moandei ôf kwalifisearje. Op de webside fan it Frysk Diktee stiet in kwalifikaasjediktee, dat je oant healweis maart...
Lees verder

Teleks: Dokumintêre 'It Wurd Wat' Fryslân DOK
Mei literêre inisjativen as in nij dichterskollektyf, de Dichter fan Fryslân, in Fryske Dichter des Vaderlands en it útroppen fan Ljouwert ta Europeeske 'City of Literature' liket it wol...
Lees verder

Blog Jona Lendering: Hoe maak ik een neppapyrus?
Ik heb het al wel eens eerder verteld maar het kan geen kwaad het nog eens uit te leggen: er is geen hogere wiskunde nodig om een papyrus zo te vervalsen dat die geloofwaardig kan doorgaan voor...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Klaas Krinteboltsje en Bert Wyldbeffer
Seks, amateurfuotbal en drugslab. Dêr giet dizze kollum oer. Mei útsûndering fan seks, dêr moat Wânswert stean, mar dat lûkt krekt wat minder de oandacht. En foar amateurfuotbal moatte jim in lege...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: Stoarm
    It âlde hûs gûlt lûkerich smûgend yn stien en foech. It kniesde bynt knapt en kreaket as in ferkalke bonkerak. Lês en sjoch fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Us taal waait sa fuort
Op It Nijs stiet alle dagen weroan in kreas waarberjocht. Mei 'kreas' bedoel ik dat it waar kreas beskreaun wurdt. Dat is wat oars as dat it waar sels kreas wêze soe. Yn dat waarpraatsje komme wurden...
Lees verder