zondag 23 februari 2020

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Seikferhaal

Kollum Hilda Talsma: Seikferhaal
Doe't ik heechswier wie fan ús tredde wie it ek heechsimmer en ik koe én woe net in kant mear út. Om mysels in plezier te dwaan, waard ik lid fan de lêsmap. Lês fierder by Omrop Fryslân…...
Lees verder

Poëzij Abe de Vries: Master Visser
    Master Visser 't Kin samar wêze datst it deiblêd in deagewoane trochdewykse dei iepenslachst op in populêre side. En dyn tillefoan pypt batterij leech. 't Kin samar...
Lees verder

Geboarte
foar de froedfrouwen Geboarte feul beter as in ut skúllief wurdt ut noait mear dou bist nòch tegare met dyn moeke krijst foeding...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XVIII
It is de krusing fan twa transportwegen dêr't de ôfstjoerder fan dizze ansicht op útsjocht, mar hy sil net faak hinder hân hawwe fan rumoer yn it ivich slomjende Spannum. De ophelbrêge links, mei...
Lees verder

Novem: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the novem, a form invented by Robin Skelton. Lês fierder by Writers Digest… Lês fierder
Lees verder

Besprek 'Ik tel oant 100' fan Felicity Brooks
Op sneontemoarn wurdt it boek al betiid besoarge. Us bern binne 7, 5 en 1 jier âld en fine lêzen prachtich. Se hingje dan ek boppe de slúf as wie it in grut kado. Machtich om te sjen! Wat de bern...
Lees verder

Blog Cornelis van der Wal: Dichter des Vaderlands Bruinja pleitet tsjin it brûken fan it Frysk
Fannejûn seach ik de dokumintêre 'It Wurd Wat' oer Fryske poëzy. In soad ôfwaaid praat, yndied, mar al nijsgjirrich fûn ik hoe't de Amsterdamse Fries Tsead Bruinja, dy't op dit stuit Dichter des...
Lees verder