vrijdag 21 februari 2020

ensafh: Playlist ‘Eigentrieds’ gearstald troch Lubbert Jan de Vries

Playlist 'Eigentrieds' gearstald troch Lubbert Jan de Vries
Op 08-02-20 waard tidens de Grutte Gedichtejûn de blomlêzing Eigentrieds, gearstald en oerset troch Lubbert Jan de Vries, presintearre. Eigentrieds is in samling 'Amerikaanske 'ûnhillige' en...
Lees verder

Teleks: No ek omtinken foar berneboeken op Sirkwy
Op Sirkwy is in begjin makke om ek boekprofilen oan te bieden fan berneboeken. De nominearren fan de Simke Kloostermanpriis 2019 binne as earste oan bar. De boeken fan 2016 steane der al yn, lykas...
Lees verder

Saint Hildegard of Bingen – Visionary, Mystic, Writer, and Composer
Saint Hildegard of Bingen is arguably one of the most remarkable women of the Middle Ages. During her lifetime, she was abbess, mystic, visionary, and composer. Lês en sjoch fierder by Ancient...
Lees verder

Teleks: Undúdlikens oer takomst wittenskipsblêd 'It Beaken' fan de Fryske Akademy
Der is ûndúdlikens oer de takomst fan it wittenskiplik tiidskrift It Beaken fan de Fryske Akademy. It blêd dat al sûnt 1938 bestiet soe mooglik nei 81 jiergongen ophâlde moatte. Dat seit alteast...
Lees verder

Aginda 01-03-20: Frysk Stellingwarfs mei Grytsje Kingma en Johan Veenstra
… Lês fierder
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Los fan it liif
Sûnt it Venusbyldsje op myn paad kaam falt it my gauris op hoefolle swierlivige minsken der wol net binne. Soks wie in pear wike lyn ek wer ris it gefal by de gate fan EasyJet op Skiphol. Der wie in...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Ofskied fan in hielmaster
Mei in saaklik briefke lit ùs hûsarts witte dat hy mits âldens er mei ophâldt en in opfolger foar syn praktyk fûn hat. Lês fierder by Tiden hawwe tiden… Lês fierder
Lees verder