zondag 16 februari 2020

ensafh: Teleks: Ernst Bruinsma stoppet as haadredakteur de Moanne

Teleks: Ernst Bruinsma stoppet as haadredakteur de Moanne
De Ljouwerter Krante meldet dat Ernst Bruinsma syn funksje as haadredakteur fan algemien kultureel tydskrift De Moanne delleit. Bruinsma wol him folslein konsintrearje op syn nije baan as saaklik...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Gradaasjes fan ôfstân
"Hoe spreken Friese kinderen hun ouders aan!" Dat is ek minsklik, tink, en mien dat men mar wat apart is – in oaze yn in toar en feal fermidden. Dat baltsje waard okkerwyks opsmiten yn in artikel yn...
Lees verder

Teleks: Wa't jild hawwe wol foar it Frysk, moat nei de Proeftún meartaligens
Dy't in grut projekt organisearje wol dat te krijen hat mei it Frysk of Nedersaksysk, dy kin de helte fan 'e kosten weromkrije fan de oerheid. Fiif provinsjes en it ministearje fan ûnderwiis, kultuer...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Kommersjele flauwekul
De kommersje docht al jierren har stjonkende bêst om ús tinke te litten dat Valentijnsdei in bysûndere dei is, mar wêrom eins? Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Kursus Aldfryske teksten lêze
Yn juny kinne studinten út de hiele wrâld wer leare om midsiuwske Fryske teksten te lêzen. Dy taal liket dan noch sterk op it Ingelsk fan dy tiid. De Ingelsktalige kursus Aldfrysk wurdt dit jier jûn...
Lees verder

Kening & Kening: it Fryske berneboek oer in homohoulik dat Amearika op 'e kop sette
Protesten, in rjochtssaak, in wetsfoarstel. Allegear tsjin ien berneboek út Fryslân: 'Kening en Kening'. Tweintich jier lyn betochten Linda de Haan fan Burgum en Stern Nijland fan Ljouwert it boek....
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: It libben fan Pedro
Wij zijn zover, het is nog even wachten op de maatschappij.' Dat is in útspraak fan Jochem Goedhals, in man fan 33, dy't meiwurker is op de Fontys Hogescholen yn Eindhoven. It giet oer it...
Lees verder

Aginda 26-02-20: Presintaasje Fryske oersetting Lexicon Frisicum
Woansdei 26 febrewaris 2020 wurdt de Fryske oersetting fan it Lexicon Frisicum presintearre op it provinsjehûs yn Ljouwert. Belangstellenden wurde fan herten útnûge dêrby oanwêzich te wêzen. It...
Lees verder