zondag 2 februari 2020

ensafh: Teleks: Nij ûndutsen brieven Rixt online

Teleks: Nij ûndutsen brieven Rixt online
Nij ûndutsen brieven Rixt online Ofrûne simmer waard it Frysk Dichterskollektyf RIXT ferrast troch in skinking fan dichter Koos Hagen (1939) út Amstelveen. Yn 'e neilittenskip fan syn heit ds. J.C....
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Koek en Sophie
As de sletten beferzen wiene dan wie de omjouwing in mearke, sa moai! Hjoed-de-dei meitsje bern soks amper mear mei. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Oersetting Elizabeth Bishop, Parys, 7 oere moarns
    Parys, 7 oere moarns Ik meitsje in toer lâns elke klok yn it appartemint: fan ûnwittende platen ôf wize guon wizers teätraal de iene kant út en oaren oare kanten. Tiid is in...
Lees verder

Frysk-literêre sjuerys (ferfolch)
Achte lêzer, dizze kollum is eins in ferfolch op De 'Moannefikaasje' fan de Fryske literatuer, oer it tige aparte beneamingsbelied wat Frysk-literêre sjuerys oanbelanget. Dat stik hat blykber net...
Lees verder

Blog Ton van 't Hof: Je leert hier dingen
Het waait en regent in Brantgum harder dan elders en winkels zijn in geen velden of wegen te bekennen. Op de fiets (Hennie had de auto mee) naar bouw- en supermarkt in Dokkum leverde me vanochtend...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Wergebrûkfûgels
De garaazje bouwe wy om nei in bykeuken en dêrtroch wie de elektryske garaazjedoar oerstallich. Koene wy der noch immen bliid mei meitsje? Omfreegjen by famylje en kunde levere neat op. Gjinien hie...
Lees verder