zondag 23 februari 2020

New Cool Collective yn Neushoorn

New Cool Collective yn Neushoorn
New Cool Collective komt sneon 29 febrewaris (20.00 oere) werom nei Neushoorn foar in funky en enerzjyk optreden. De achtkoppige, altyd goedklaaide band toert de hiele wrâld oer mei harren
Lees verder

Ierappel (gedicht)
Ierappel Op 'e klaai, op riggen, groeie de knollen, simmers, boppe de grûn fjilden fol, stiet it lof mei blommen, pears of wyt, oant se grut genôch binne om te
Lees verder

Reüny-ôflevering fan 'Friends'
Friends-fans freegje der om al sûnt de lêste ôflevering yn 2004 útstjoerd waard en no komt it der echt fan. Haadrolspilers Phoebe, Rachel, Monica, Joey, Chandler en Ross sille wer
Lees verder

Eric Hoekstra: út 'Roman fan in hielmaster' (106)
Alde fiskers, nije hoeders Petrus-en-dy binne oan it fiskjen yn 'e mar fan Galileä as Jezus by har del komt. De fangst is grut. Petrus springt fan wille yn 'e
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal
Juster, freed 21 febrewaris wie it de Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal. Willem Riemersma skreau by gelegenheid dêrfan ûndersteand stik. Us fraach oft wy dat publisearje mochten, hat Riemersma...
Lees verder

Ad Visser hâldt ynlieding by 'Lazarus' yn MartiniPlaza
Fan 13 o/m 31 maaie stiet Bowies lêste masterwurk Lazarus yn MartiniPlaza yn Grins. Nei in rige foarstellings yn Amsterdam sil Lazarus op toernee nei Heerlen, Rotterdam en einiget de
Lees verder

Lêzing âld-Boalserter Ridsert Hoekstra oer arsjitekt Pierre Cuypers
Tongersdei 27 febrewaris de jûns om 20.00 is yn de Blauhúster Pastory in lêzing oer it rûzige libben fan arsjitekt Pierre Cuypers, troch âld-Boalserter drs. Ridsert Hoekstra. Hoekstra is âld-direkteur
Lees verder