vrijdag 14 februari 2020

Wa’t jild hawwe wol foar meartaligens, moat nei de Proeftún meartaligens

Wa't jild hawwe wol foar meartaligens, moat nei de Proeftún meartaligens
Dy't in grut projekt organisearje wol dat te krijen hat mei it Frysk of Nedersaksysk, dy kin de helte fan 'e kosten weromkrije fan de oerheid. Fiif provinsjes en it
Lees verder

Keamer ferbiedt fan Harry van der Molen om Fryske fragen te stellen
Juster berjochte It Nijs oer de Frysktalige fragen fan CDA-Twadde Keamerlid Harry van der Molen oan Ingrid van Engelshoven. Hy woe de ministerske ûnderstean oer it Ryksbelied foar it Frysk,
Lees verder

Wa stekt hieltyd auto's fan stedswachten yn 'e brân?
Der binne yn Ljouwert blykber lju, dy hawwe it net op stedswachten. De ôfrûne moannen binne al fiif fan dy harren auto's yn 'e brân stutsen. Dat barde hieltiten by
Lees verder

Kursus Aldfryske teksten lêze
Yn juny kinne studinten út de hiele wrâld wer leare om midsiuwske Fryske teksten te lêzen. Dy taal liket dan noch sterk op it Ingelsk fan dy tiid. De Ingelsktalige
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 16 febrewaris 2020
Seisde snein nei Epifany Aldegea (SWF) Ankertsjerke , 9.30 o., J. Hania-van der Kooi Beetstersweach Doarpstsjerke, 19.00 o., ds. H. Engelsma De Gordyk Ontmoetingstsjerke, 9.30 o., ds. E.Rooseboom De...
Lees verder

Trouwe in ut Frys, Bildts en Franekers? Ut kin in Wâdhoeke!
De gemeente Wâdhoeke is der tròts op un meartalige gemeente te wezen. Nyt allenug wurde de òffisjele rykstalen brúkt in Wâdhoeke, mar ok ut Bildts en ut Franekers binne talen
Lees verder

Oarlochsdeiboek fan Nederlanner yn Dresden weromfûn
De 39-jierrige Gerard Wubben skreau 75 jier lyn yn syn deiboek: "Fannacht dreamd, ik tocht dat ik wer thús wie. Doe't ik wekker waard, foel it my bot ôf." Dat
Lees verder

Folkband CCC Inc. yn Neushoorn
CCC Inc. nimt de besikers fan Neushoorn op 22 febrewaris mei nei It Amerikaanske plattelân fan eartiids. De folkmuzyk set oan ta dûnsjen en swingen.   Harkje nei CCC Inc.
Lees verder