woensdag 25 maart 2020

ensafh: Blog Wobbe Atsma: nuvere berjochten

Blog Wobbe Atsma: nuvere berjochten
It wie stil ûnderweis: yn de útstoarne haadstrjitte fan it oanbuorjende doarp, op it lege fytspaad nei de mar, even letter op de parallelwei, ja sels dernjonken op de grutte fjouwerbaansdyk nei de...
Lees verder

Redaksjoneel + Ynhâld Ensafh 1, 2020
Redaksjoneel It is net oars. Ik bin rûzich yn 'e holle no't ik dit redaksjoneel skriuw. Dit is it earste nûmer fan 2020. It begjin fan wer in jiergong. It moaie fan in leafhawwerij, in passy is dat...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Wat boeken bi'j Fettje weghaeld
Gistermiddag he'k wat boeken bi'j Fettje in Noordwoolde weghaeld. Ze hongen in een tassien an de veurdeure. Ik hebbe et tassien mitneumen en een aander tassien mit boeken bi'j de deure zet. En we...
Lees verder

Aggie van der Meer: ,,De leafde moat syn gerak ha.''
Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorgcentrum It Menniste Skil. Vandaag: ,,De leafde moat syn gerak ha.'' ,,No noch even wat'',...
Lees verder

Myn namme is Rabia
(ready made) ik wenje yn eindhoven ik bin 19 jier âld ik spendearje hiel wat tiid oan myn freonen ik ha gjin wurk op 't momint mar ik hoopje dat ik sa gau mooglik oan 't wurk...
Lees verder

Teleks: Deputearre Poepjes "Provinsje kûlant foar Fryske kulturele ynstellings"
De provinsje sil kûlant omgean mei de prestaasje-ôfspraken dy't makke binne mei de Fryske kulturele ynstellings. Subsydzjemaatregels sille net leger fêststeld wurde as in aktiviteit net...
Lees verder

Marlene Bakker: 'Gronings voelt als een taal die teruggaat tot een soort oertijd'
Het Centrum Groninger Taal en Cultuur interviewde zangeres Marlene Bakker, winnares van de Dagblad van het Noorden streektaalprijs 2018, over zingen in het Gronings. ,,Omarm alle ontwikkelingen...
Lees verder

Teleks: Fideokolleezje Academia Franekerensis 'Is it Frysk âlder as it Nederlânsk?'
Hjoed in kolleezje fan Henk Wolf fan hegeskoalle NHL Stenden oer de fraach hokker taal oft âlder is: Frysk of Nederlânsk. Boarne: It Nijs… Lês fierder
Lees verder

Test frontpage manager
Test ivm uitschakelen plugin… Lês fierder
Lees verder

Blog Daam de Vries: Jankende balskoppers en jubileums
De oanskerpe maatregels kletse der behoarlik yn. Mar se binne wol nedich want der is no ienkear in espeltsje idioaten dat net om sizzen jaan wol. Hiel frjemd is dat fansels ek wer net want wêrom...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Dwerse tinkers, wêr binne se bedarre
Yn dizze moanne fan de boekewike hear en lês ik fan alles oer de 'boekenweek' mei 'boekenweekgeschenk' Leon en Juliette fan Annejet van der Zijl. Dat boekje is te krijen foar wa't foar € 15 oan...
Lees verder

Teleks: Amarins Geveke nije haadredakteur 'de Moanne'
Amarins Geveke (1974) is mei yngong fan 1 april de nije haadredakteur fan kultureel tydskrift 'de Moanne'. Geveke is direkteur fan Folkshegeskoalle Schylgeralân, presintator en gearstaller fan de...
Lees verder

Aggie van der Meer: ,,Wenne oan it nije systeem.''
Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorgcentrum It Menniste Skil. Vandaag: ,,Wenne oan it nije systeem.'' ,,Wy ha hjoed...
Lees verder