vrijdag 20 maart 2020

ensafh: Blog Wokke de Ruiter: Corona

Blog Wokke de Ruiter: Corona
"Follik! " ropt in man yn de doar. "Kom fierder." sis ik -tsjin better witten yn- want dat kin ommers hjoeddedei net mear. It is myn nije buorman dy hjir krekt mei syn frou kaam is. Se binne...
Lees verder

Teleks: Schrijfster Aggie van der Meer (92) vanuit zorgcentrum | 'Ik noegje net ien út'
Schrijfster Aggie van der Meer (92) zit de coronacrisis uit in haar kamer in het Bolswarder woonzorgcentrum It Menniste Skil. Ze probeert er zinvolle dagen van te maken. ,,Ik bin goed sûn en net gau...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Plaats delict
De hannen fol mei fan dy kant-en-kleare mielen. Ik moat der net oan tinke. Sokke mielen sit smaak noch rook oan op 'e bulten sâlt nei dy't se der yn ferarbeidzje. Sels bin ik ek gjin sjef-kok mar ik...
Lees verder

Teleks: 'Friesch Dagblad op zoek naar poëzie en kunst ter troost, verbinding of hoop'
Toen dichter Eppie Dam hoorde dat in Italië en Spanje de volksliederen vanaf de balkons werden gezongen, inspireerde hem dat tot zijn 'mensenlied' dat deze krant gisteren publiceerde. In navolging...
Lees verder

Teleks: Rapporteur Feriene Naasjes: ûnderwiis yn minderheidstaal is in miskerjocht
Underwiis yn de eigen taal is in minskerjocht. Dat skriuwt Fernand de Varennes oan de minskerjochterie fan de Feriene Naasjes. De Kanadeeske jurist De Varennes is bysûnder rapporteur op it mêd fan...
Lees verder

Aggie van der Meer (92): 'No even gjin bingo'
Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorgcentrum It Menniste Skil. Vandaag: ,,No even gjin bingo.'' Hadden ze Rutte gehoord? ,,Ja,...
Lees verder