zondag 22 maart 2020

ensafh: Post boekewikeprakkesaasjes

Post boekewikeprakkesaasjes
Yn de boekewike hawwe jimme my net sjoen. Net op al dy eveneminten. Wat in drokte wie it op Knilles syn list! Yn de tiid dat alles noch ûnskuldich wie. Hoe koart noch mar lyn? Annejet yn in...
Lees verder

Aggie van der Meer: ,,Je witte net wêr't je oan ta binne.''
Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorgcentrum It Menniste Skil. Vandaag: ,,Je witte net wêr't je oan ta binne.'' Marga van de zorg,...
Lees verder

Teleks: Nij fers Dichter fan Fryslân Nyk de Vries 'Ferkâlden'
Troch syn gekuch mei er net nei bûten. Foar âldere minsken kin dat gefaarlik wêze, sei syn mem. Hast al syn strips hat er al twa kear lêzen. Trije wiken sûnder skoalle duorret toch wol lang. Lês...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Hinnen sûnder kop
It coronafirus leit it libben en de ekonomy plat, makket de minsken bang en Eelke hat gelyk datst bytiden better net op social media sitte kinst want dan kinst hielendal wol gek wurde! Mar oan...
Lees verder

Blog Hanneke de Jong: Sis my wa't ik bin
Hjoed giet it nije boek, Sis my wa't ik bin, nei de drukker. De presintaasje sil, Corona Volente, op 15 april wêze yn Skearnegoutum. Hoe't dat ek gean mei, alle 400 Fryske basisskoallen krije 40...
Lees verder

Teleks: 'Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant danken freelance recensenten (voorlopig) af tijdens coronacris'is
Er breken moeilijke tijden aan voor de kranten – of die al niet lastig genoeg waren – tijdens de coronacrisis. De freelance recensenten van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant hebben...
Lees verder

Poetry can be the bridge that connects us during these difficult times
In the days after the arrival of Covid-19 in the UK, I watched in horror as government policy failed to mobilise the public and enact drastic social distancing measures comparable to those widely...
Lees verder

Aggie van der Meer: ,,Nim foaral dat gerdyntsje mei.''
Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorg-centrum It Menniste Skil. Vandaag: ,,Nim foaral dat gerdyntsje mei.'' Annie en Rinske fan de...
Lees verder

Teleks: Willem Schoorstra besoarget 'Poëtyske Edda' by minsken thús
Mei't de presintaasje fan sneon 4 april fanwege de koroanamaatregelen net troch giet, komt de skriuwer nei jo ta. Elkenien dy't in eksimplaar fan de Poëtyske Edda ha wol, kin dat by him oanjaan troch...
Lees verder

Teleks: Dichter fan Fryslân iepenet nij online kultuerpoadium
It is Wrâld Poëzijdei en hjoed om 15:00 oere iepenet de Dichter fan Fryslân​ it nije online kultuerpoadium fan Leeuwarden-Fryslân 2028​ mei û.o. de foardracht fan syn nijste gedicht 'Ferkâlden', dat...
Lees verder