donderdag 19 maart 2020

Rûnom op ’e wrâld needtastân om koroana

Rûnom op 'e wrâld needtastân om koroana
Hieltyd mear lannen nimme maatregels om fersprieding fan it koroanafirus tsjin te gean. Under oare Brazilië, Kolombia en Australië hawwe de needtastân ôfkundige. Australiërs wurde oproppen om net nei...
Lees verder

Minder bloedpriklokaasjes iepen
Mei it each op besmettingsgefaar nimme Certe en HAL Friesland maatregels om mei akute en heechstnedige soarch salang mooglik trochgean te kinnen. Wa't ferkâlden is en/of koarts hat moat no
Lees verder

Sluting Folkshegeskoalle
Folkshegeskoalle Schylgerlân op Skylge giet yn ferbân mei de koroanakrisis foareast oant en mei 6 april foar alle gasten ticht. De lieding besiket foar alle gasten en groepen dy't al
Lees verder

Waarpraatsje: Skier
DE JOUWER – It wie in skiere woansdei en foar tongersdei sjocht it der net folle better út. Yn 'e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn. Der
Lees verder

Nei de oare kant fan 'e wrâld  (wike 2)
Sjoch foar it foarôfgeande evt. https://www.itnijs.frl/2020/03/nei-de-oare-kant-fan-e-wrald-wike-1/ Doe't ik hast twa wike lyn op Kuba oankaam, hie Alysney al wat guod foar my klearlein yn it húske:...
Lees verder

Wer Europeesk jild foar plattelânsûntwikkeling
Noardeast-Fryslân kin fan 't jier € 925.000,- oan leefberensprojekten besteegje. Foar Noardwest-Fryslân is dat € 850.000,-. Dat jild komt út de regeling foar LEADER, in Europeesk...
Lees verder

Beheljen boargers needsaak foar slagjen Fryske enerzjytransysje
Ynwenners fan Fryslân fine enerzjy en klimaat in wichtich maatskiplik tema. Goed trijefearn fynt it tsjingean fan klimaatferoaring wichtich. In soad Fryske boargers wolle in bydrage leverje oan de...
Lees verder

Drokte yn de natuer
Koroanafirus en maitiid lûke minsken de bosk yn No't it waar wat mylder wurdt en in soad minsken wat frijer oer harren tiid beskikke kinne, is te fernimmen dat se
Lees verder