donderdag 19 maart 2020

Utstalling yn Besikers Sintrum Mar&Klif te Aldemardum

Utstalling yn Besikers Sintrum Mar&Klif te Aldemardum
No't alle grutte musea ticht binne fanwegen it koroanafirus is it oan te rieden en besjoch lytsere ústallingen. Bygelyks yn Aldemardum. Dêr is oant 4 april in tige nijsgjirrige fotopresintaasje
Lees verder

Smokers binne moardners
Minsken dy't smoke, binne allinnich yn Nederlân ferantwurdlik foar de dea fan twatûzen oant trijetûzen net-smokers. Dat docht bliken út ûndersyk fan it Amsterdamske universiteitssikehûs UMC....
Lees verder

Rapporteur Feriene Naasjes: ûnderwiis yn minderheidstaal is in miskerjocht
Underwiis yn de eigen taal is in minskerjocht. Dat skriuwt Fernand de Varennes oan de minskerjochterie fan de Feriene Naasjes. De Kanadeeske jurist De Varennes is bysûnder rapporteur op it
Lees verder

Fideokolleezje Academia Franekerensis: Wêrom sizze wy faak net wat wy bedoele?
No't in protte minsken thús sitte, groeit it oanbod oan dingen dy't men op 'e kompjûter dwaan kin hurd. Films, harkboeken en online-kolleezjes wurde bygelyks op grutte skaal...
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Rêstich
DE JOUWER – It wie tongersdei in skiere dei, mar wol, sa goed as, drûch. It rêstige en drûge waar hâld foarearst oan. Yn 'e nacht fan tongersdei op freed
Lees verder

Nije grammatika fan it Noard-Frysk online
It Nordfriisk Instituut hat in nije, publyksfreonlike grammatika makke fan it Noard-Frysk fan it eilân Feer/Föhr. Dat saneamde Feringer Noard-Frysk is beskreaun yn in boek fan 116 siden. It beskriuwt
Lees verder

Paul Hagedoorn makket in middel foar koroana
De Sineeske trudze dy't yn ús kontrei stadichoan oanboazet ta in goarre, is skielk wei te masterjen, sa liket it. Oan de Ryksuniversiteit yn Grins wurket Paul Hagedoorn hurd oan
Lees verder