donderdag 23 april 2020

Earste eksimplaar ‘Stinzenplanten in Fryslân’ foar dochter D.T.E. van der Ploeg

Earste eksimplaar 'Stinzenplanten in Fryslân' foar dochter D.T.E. van der Ploeg
Nij standertwurk oer bysûndere planten yn in histoarysk fermidden Stinzenplanten in Fryslân, in ryk yllustrearre boek oer ferwylderjende maitiidsbloeiers yn it histoarysk grien, is út. Nynke van der...
Lees verder

Nei de oare kant fan 'e wrâld (wike 7)
Fia https://www.itnijs.frl/2020/04/nei-de-oare-kant-fan-e-wrald-wike-6/ is eventueel te lêzen en te efterheljen wat deroan foarôf gie. Juster haw ik in typysk Kubaansk útstapke hân. Nije wike haw ik...
Lees verder

Rêdingskredyt foar Thialf
Thialf kriget ekstra finansjele stipe fan de provinsje Fryslân en de gemeente Hearrenfean, sadat sy úteinsette kinne mei it opheljen fan harren finansjele problemen. As de gemeenteried en Provinsjale...
Lees verder

Stipe foar eigen suvelline Skiermûntseach
De sân boeren en de suvelkoöperaasje fan Skiermûntseach krije in provinsjale subsydzje om harren omskeakeling nei natuerfreonlike lânbou fierder stal te jaan. Foar it projekt Skiermûntseager...
Lees verder

Arnold Rosier oanwiisd as steategriffier
Arnold Rosier (45) út Ljouwert is troch Provinsjale Steaten oanwiisd as nije steategriffier. Rosier nimt dy funksje waar sûnt april ferline jier.  Op 1 april 2019 ûntstie der in fakatuere
Lees verder

Milaan feroaret yn krisistiid yn fytsstêd
De strjitten fan Milaan binne leger as ea en de lucht boppe de stêd hat yn desennia net sa skjin west. Twa fan de pear positive dingen oan de koroanakrisis
Lees verder

Fryske Folkshegeskoalle yn swier waar
Folkshegeskoalle Schylgeralân (FHS) hat it yn de koroanatiid ekstra dreech. No't der troch de krisis gjin gasten komme kinne, sjocht it der foar de stichting min út. Direkteur Amarins Geveke
Lees verder

Waarpraatsje: Stadichoan oar waar
DE JOUWER – It wie wer in strieljende dei mei letter op 'e dei wol hege bewolking. Op in soad plakken yn Fryslân waard it om de 20 graden hinne.
Lees verder