vrijdag 10 april 2020

ensafh: Blog Abe de Vries: Mienskip of minsken

Blog Abe de Vries: Mienskip of minsken
Lêstlyn ha 'k it hân oer it moadeferskynsel 'ferbining'. Like slim yn 'e moade is it ferskynsel 'mienskip'. Sûnt it bidbook fan LF2018 is it opmarsjearjen fan dat wurd yn kranten, blêden, op...
Lees verder

Teleks: Oprop foar skriuwprojekt '1000&1 Nacht' fan Tryater
Bêste skriuwer, Soesto it folhâlde om tûzen-en-ien nachten efter elkoar ferhalen te betinken en op te skriuwen? Sa om it begjin fan ús jiertelling hinne ûntsnapte de moaie Sheherazade oan de dea...
Lees verder

Teleks: De Oude Edda eindelijk in het Fries
Een drukke en intensieve week heeft schrijver Willem Schoorstra (60) uit Ternaard erop zitten. Hij bezorgde met zijn vrouw Nynke op meer dan honderd plekken in de provincie zijn nieuwe boek, de...
Lees verder

Blog Cornelis van der Wal: Subsydzjes Fryske auteurs Letterenfonds (bywurke foar 2019)
Hjirûnder in list fan de  bedragen dy't Fryske auteurs de lêste fiif jier fan it Letterenfonds ûntfongen hawwe.  Dizze sifers binne iepenbier, te finen by de Jierferslaggen fan it Fûns. Dêr haw...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Oan de app
Wy sille oan de app. Hoe en wat is noch net krekt bekend. Rûchwei binne der twa mooglikheden: frijwillich ferplicht of ferplicht frijwillich. Op dit stuit binne de saakkundigen drok dwaande om in...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: de stilte
      de stilte Doe't it bluisterige deilûd stadichoan saksearre en him dêrnei hiel abrupt deljoech as in fertsjusterjende nacht, waard der fan in rare stilte sprutsen. Der hie...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Djip yn ´e stúdzje
Nei oanlieding fan Aant Mulder syn kollum "Fan ûnderen nei boppe ta" yn It Nijs it folgjende… Aldgermaansk It is fansels al in skoftke lyn, mar as it my goed heucht hiene wy eartiids op ´e...
Lees verder