woensdag 8 april 2020

ensafh: Blog Wokke de Ruiter: Berêsting

Blog Wokke de Ruiter: Berêsting
De telefoan giet. In entûsjaste stim ropt; "Moast bûten sjen! Ik stean nei dy te swaaien!" Op in bankje fierderop sit in frommeske en besiket kontakt mei my te krijen. Lês fierder by Tiden hawwe...
Lees verder

Dichter en terapeut Abma: "Meitsje it ûnmooglike dilemma mooglik"
Troch de coronamaatregels misse in soad minsken no kontakt mei oaren en dat kin neffens dichter en terapeut Willem Abma grutte gefolgen ha. "Wat it docht mei in minske as er net oanrekke wurdt...
Lees verder

Gedicht Gerrit de Vries n.o.f. de Koroanawurdlist fan de FA
2020_koroanawurdlist. In aktueel gedicht fan Gerrit de Vries De Fryske Akademy hat in wurdlist opsteld mei frekwinte wurden dy't te meitsjen hawwe mei de koroanaútbraak. Lês fierder by RIXT…...
Lees verder

Blog Daam de Vries: De rop om it útrûpeljen wer op te nimmen boazet oan
Wy hawwe unanym besletten ús gearkomsten fan 9 en 23 april net trochgean te litten. Yn wat in knappe keamer hiene wy mei 5 man oars skoan in meter as 2 faninoar ôf sitte kinnen mar 5 is mear as 3 en...
Lees verder

Bliuw thús
It Duo hat in goed advys: Bliuw thús! Stap net op 'e fyts/ kuierje by de finsterbank del/ bliuw thús. … Lês fierder
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Leafde yn tiden fan corona
Leafde yn tiden fan corona is in boek dat noch skreaun wurde sil troch Gabe Karst Markiezema. Tema's yn dat wurk binne ûnder oaren leafde, de langst dernei, iensumens, dea, humor en irony. Dat...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Fan ûnderen nei boppen ta
Under' en 'boppe' lykje hiele gewoane wurdsjes. It binne bywurden, mar dat docht der no efkes net ta. It nijsgjirrige fan dizze beide wurdsjes is dat der ek '-en' efter komme kin. Dat wurdt it dus:...
Lees verder

Blog Anske Smit: Samen Thuis
Het is niet ongewoon, dat ik gedurende een lange periode, nagenoeg dagelijks een deel van mijn tijd dichtend en/of bloggend doorkom. Bloggen blijkt voor mij, ook tijdens de corona crisis, een soort...
Lees verder