vrijdag 24 april 2020

ensafh: Blog Ypie Bakker: Bûthús fervje

Blog Ypie Bakker: Bûthús fervje
Oanstutsen troch de klusgekte om ús hinne betinke man en ik dat wy dat nije rollûk no ek mar ris ophingje moatte. It yninoar sette, opmjitte en foarboarje fan de gatten giet as it slydjaget, mar as...
Lees verder

Teleks: Gedicht Dichter fan Fryslân te lêzen fanút de loft
Nyk de Vries skreau as Dichter fan Fryslân foar it projekt 'Fryslân fan Boppen' in gedicht dat oer de strannen fan de fjouwer Fryske Waadeilannen útskreaun wurde sil. De bewenners fan de Waadeilannen...
Lees verder

Wolken sûnder wyn
In moanne lyn kaam it my ynienen wer yn 't sin: wat de âlde man dêr op it wetter te sizzen hie oer de wyn en de wolken. Ik bin nei boppen rûn en ha de papieren nochris opsocht. Earst mar efkes it...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Kultuerdragers? Ja, skyt!
Rju achte allegearre, Pier hat grut gelyk neffens my – it is allegear loaibeuzigens op abstrakte hichte en hat (noch) neat te krijen mei de praktyk. In learplan oan ´e iene kant en de praktyk oan ´e...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Mail oan Minke II
Ha Minke, Dus do hast myn oersetting fan 'The Good Man Has No Shape' fan Wallace Stevens lêzen wylsto de Matthäus-Passion opstean hiest. Do skriuwst dat dy Matthäus dy peace of mind skinkt. Wêrom...
Lees verder

Teleks: Fryske Folkshegeskoalle yn swier waar
Folkshegeskoalle Schylgeralân (FHS) hat it yn de koroanatiid ekstra dreech. No't der troch de krisis gjin gasten komme kinne, sjocht it der foar de stichting min út. Direkteur Amarins Geveke is bang...
Lees verder