zondag 5 april 2020

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Bewust

Kollum Hilda Talsma: Bewust
It falt net ta om net oer IT firus te skriuwen want it is noch oeral. It sipelet tusken de minsken, beammen en buien troch en elkenien rint safolle mooglik mei in bôge om de oar hinne. De measte...
Lees verder

Teleks: Fryske Akademy advisearret oer skriuwwize corona/korona/koroana
De Frysktalige media wrakselje al in hoart mei de skriuwwize fan it firus dat yn it Nederlânsk corona hjit. Der komme yn 'e praktyk no trije foarmen foar: corona, korona en koroana. Lês fierder by...
Lees verder

Aggie van der Meer: Duvels besteane net
Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorgcentrum It Menniste Skil. Vandaag: ,,Duvels besteane net.'' Niet alleen is de verwarring...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Standje oververhit
Yn de skiednis hat der meardere kearen in pandemy west. De iene duorre langer as de oare, mar se hienen ien ding itselde: op in gegeven stuit wie it wer oer. De tiid hellet alles yn. Op dit stuit...
Lees verder

Besprek 'SIlke en miss Dee' fan Baukje Wytsma
Silke wennet op in pleats yn in lyts doarp. Alle dagen moat se mei de bus nei skoalle. Silke hat it net nei 't sin op skoalle. Twa famkes moatte har altyd ha. Se fine har te sleau, se fine dat se te...
Lees verder

Rinne mei Covid
It draven leit al in skoftke stil yn ferbân mei in ûnnoazele blessuere, net slim mar wol lestich. Gewoan rinne, kuierje, giet wol. Dan is der mar in bytsje kar ast dochs wat yn beweging bliuwe wolst....
Lees verder