zondag 12 april 2020

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Yn ‘e beannen wêze

Kollum Hilda Talsma: Yn 'e beannen wêze
Woansdei soe ik in pear pakketsjes ferstjoere en doe kaam ik der by de baly achter dat myn beurs noch op 'e keukentafel lei. Mar ik betocht al gau dat ik ek noch eat ruilje moatst, dus as ik...
Lees verder

Sa net NDC
Je soenen je dochs dea-ergerje oan it lêzen fan in brief, dy't in sjef fan NDC skreaun hat oan de meiwurkers fan harren kranten dy't bydragen leverje yn de kultuersektor. Yn dizze...
Lees verder

Kollum Martsje de Jong: De oare kant fan de oardelmetermaatregel
Justermiddei foar it earst sels de triennen yn 'e eagen om dat rotfirus. Ik kaam by de winkel yn Sint Anne en dêr stiet in frommeske by de winkelweinen, aardich yn it fermidden. Bytsje âlder as...
Lees verder

Teleks: Abe de Vries op it matsje roppen troch Friesch Dagblad
"Wat sparje se no út mei it op non-aktyf stellen fan ien as Elmar Kuiper?" Dat freget Arjan Hut him ôf op it literêre webstee Fers2. Hut en Kuiper skreaune beide besprekken foar it Frysk Deiblêd....
Lees verder

Petear mei Willem Tjebbe Oostenbrink
Tijdens de middelbare school ben ik in Friesland naar school gegaan en leerde ik Fries verstaan en spreken. Ik sprak altijd Westerkertiers met Friezen. In Drenthe spreek ik mijn streektaal en Drenten...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Emosjoneel
'Hat mem ek boadskippen nedich?,' freget soan T. 'Ja,' sis ik, 'mar do meist er net yn. It gebou is sletten.' 'Wat hat mem nedich?,' freget er en ik neam de meast unnutte saken op. Efkes...
Lees verder