zondag 26 april 2020

ensafh: Teleks: Poëzy foar bewenners fersoargingstehuzen

Teleks: Poëzy foar bewenners fersoargingstehuzen
Ljouwert, 24 april 2020 – Hjoed binne by 88 lyts- en grutskalige fersoargingstehuzen rûnom yn de provinsje Fryslân poëzykaarten besoarge foar de goed 5.000 bewenners. It is in aksje fan...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Tiger King
As de maatskippij ein 2020 fallyt is en de asyls fol sitte mei ôftanke hûnen, dan is der miskien wer ris wat sinnichs oer dizze perioade te sizzen. Wie it al in komplot fan Bill Gates en konsorten om...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Emoasjes oer de neilittenskip
Adam Henson is boer. Mar net samar in boer. Hy is de soan fan Joe Henson, dy't yn it jier 1971 besleat om wat nijs te dwaan. Hy iepene syn buorkerij foar besikers. Dat die hy omdat er net in...
Lees verder

Teleks: Nij gedicht Dichter fan Fryslân op strannen fan Waadeilannen te lêzen
Dichter fan Fryslân Nyk de Vries hat in nij gedicht makke, oer de coronakrisis. Unyk is dat de tekst op de strannen fan de fjouwer Fryske Waadeilannen skreaun is, en dat de kamera fan 'Fryslân...
Lees verder

Fideobesprek 'Under Hildegards tsjoen' fan Piter Boersma
Geart Tigchelaar besprekt 'Under Hildegards tsjoen' (Hispel 2020) fan Piter Boersma. … Lês fierder
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Toskdiskriminaasje
Sûnder reden, gjin hurde nùtsjeboel as sa, falt er in fulling ùt myn kies. In pear dagen letter noch ien, en omdat ik grutsk bin op myn eigen gebit meitsje ik my der soargen oer. Lês fierder by...
Lees verder

Blog Jaap Slager: De wrâld smoart en de ierde lûkt in sucht op
It moat earst op it mâlst ear´t it betteret Jim begripe wol, tink, dat ik mei de wrâld hjirboppe it minskdom bedoel. Dy hat de ierde smoare wollen, mei syn plestik rotsoai, koaledamp, kealslach en...
Lees verder