zondag 19 april 2020

ensafh: Teleks: Winners skriuwwedstriid oer 75 jier frijheid drage wurk foar

Teleks: Winners skriuwwedstriid oer 75 jier frijheid drage wurk foar
Dit jier steane wy stil by de befrijing, 75 jier lyn. Oer it tema '75 jier frijheid' hat Tresoar in skriuwwedstriid organisearre. Seis ynstjoeringen binne bekroand. De winners binne by de ferhalen...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Asosjaal
In hiele soad lju besykje op alle fronten har bêst te dwaan om fan de wrâld in better plak te meitsjen. Se romje har rotsoai op en hâlde har oan de regels dy't de regearing of bedriuwen ús...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: It Fryske wrâldsje
Dizze kear wie Piter Boersma fan literêr blêd Ensafh oan bar. Hy skreau dat it min giet mei de oanwaaks fan nije, jonge Fryske skriuwers. Dat wie in jier as tsien lyn net oars. Dan folget yn it...
Lees verder

Blog Koos Tiemersma: Oare kant grins
Eins wie 'k net fan doel om mei te dwaan oan in ferhalewedstriid fan Tresoar oer 75 jier frijheid. Reden: ik fûn it wedstriid-elemint net passen by it ûnderwerp, boppedat hie 'k gjin idee wêr't sa'n...
Lees verder

Oude Folklore in het Oudfries
Als je een onderwerp lang genoeg bestudeert, dan kom je het overal tegen. Een wiskundige gaat de wereld waarnemen in getalsmatige verhoudingen en algoritmes. Een bioloog vindt de rijkste ecosystemen...
Lees verder