zaterdag 11 april 2020

Farskpakketten foar flechtlingen yn kamp Malakasa

Farskpakketten foar flechtlingen yn kamp Malakasa
Caroline Sandberg en har dochter Zoï binne yn Grikelân om út namme fan de stifting foodKIND iten te meitsjen foar 1800 bewenners fan kamp Malakasa. Sjoch ek ús foarige berjocht.
Lees verder

Kommissaris Brok sprekt Fryslân ta op ekstra Steategearkomste
Nije wike woansdei, 15 april, is der in ekstra gearkomste fan Provinsjale Steaten om te fieren dat Fryslân 75 jier ferlyn befrijd waard. Kommissaris van de Kening drs. Arno Brok
Lees verder

Waarpraatsje: 'Waarm' wykein
DE JOUWER – It wie in kreaze mar net al te waarme freed mei ek nochal wat hege bewolking. It wykein sjocht der goed út, mar Peaskemoandei wurdt it kâlder.
Lees verder

Is it Frysk Deiblêd sa benaud foar krityk?
"Wat sparje se no út mei it op non-aktyf stellen fan ien as Elmar Kuiper?" Dat freget Arjan Hut him ôf op it literêre webstee Fers2. Hut en Kuiper skreaune
Lees verder

Martsje de Jong: De oare kant fan de oardelmetermaatregel
Justermiddei foar it earst sels de triennen yn 'e eagen om dat rotfirus. Ik kaam by de winkel yn Sint Anne en dêr stiet in frommeske by de winkelweinen, aardich
Lees verder

Eksekúsjes by de Koepelbosk yn Aldeberkeap
Oarlochsferhaal fan Jangerben Mulder Dit ferhaal giet oer Lútzen van der Wal, berne yn Nijskoat en letter ferfearn nei Welgelegen by Jobbegea. Lútzen siet yn it ferset en hie as
Lees verder

Undersyk nei taalsituaasje yn gemeente Waadhoeke
(Wannear) brûke jo jo memmetaal? Waadhoeke is in unyk gebiet dêr't de ynwenners Nederlânsk, Frysk, Biltsk en Frjentsjerters prate. Mar hoe fanselfsprekkend is it datst altyd dyn eigen taal brûkst?
Lees verder

'Een prachtige daad' by Omrop Fryslân
VV Heerenveen joech yn it lêste oarlochsjier in thús oan jonge fuotballerkes út Amsterdam. By gastgesinnen op It Hearrenfean en yn Oranjewâld – ûnder oaren by Abe Lenstra en syn
Lees verder