zondag 26 april 2020

Heger berop om guozzeskea

Heger berop om guozzeskea
De provinsje Fryslân giet yn berop yn seis saken oangeande it yn 'e mjitte kommen fan guozzeskea. De provinsje is it net iens mei de útspraak fan de Rjochtbank Noard-Nederlân
Lees verder

B&W yn Waadhoeke diele 'patatsje mei' út op Keningsdei
Dit jier kriget de fiering fan de jierdei fan kening Willem-Alexander troch de koroanakrisis in hiel oar karakter. De Keningsspullen, frijmerken en konserten gean oer op 27 april. Om dy
Lees verder

Noard- en East-Friezen moatte mûlekapkes op
Yn East-Fryslân moat men fan 27 april ôf in kapke of in sjaal foar mûle en noas hawwe as men op 'e merk omrint. De ferplichting jildt ek yn winkels
Lees verder

Jan Schokker: In das sa fet as in fûgel
Kollum Ik koe net sliepe. Dat haw ik net faak. Meastal hoech ik mar oan sliep te tinken en ik  dream al fuort. As ik myn dekbêd sjoch, lis ik
Lees verder

De koroanaskeet: feit of fiksje?
Prûste en hoastje is langer nuodlik: troch flibe en snotte kin men it koroanafirus oerdrage dat de deadlike Sineeske trudze teweibringt. Hoe is dat lykwols mei sketen? Twa medisy jouwe
Lees verder

Net-witte en witte
Meditaasje by Johannes 21: 1-14 Fan 'e wike fleagen de drones fan 'Fryslân fan Boppen' op harren âlvestêdetocht oer Arum en Kimswert, de doarpen fan ús tsjerklike mienskip. De deis
Lees verder

Poëzij foar bewenners fersoargingstehuzen
Freed 24 april binne by 88 lyts- en grutskalige fersoargingstehuzen rûnom yn de provinsje Fryslân poëzijkaarten besoarge foar de goed 5.000 bewenners. It is in aksje fan Ljouwert UNESCO City
Lees verder

Wat de Twabaksmerk en in bakkersdozyn mei-inoar te krijen ha
Priuwke út De Nije: in taalkundige, histoaryske en kulinêre analyze fan Anne J. Cornelis Bakken binne bysûnder om hoe't se makke wurde en om hoe't se neamd wurde. It is
Lees verder