zaterdag 4 april 2020

Needoardering Feilichheidsregio trije wike ferlinge

Needoardering Feilichheidsregio trije wike ferlinge
De beheinende maatregels dy't ferline wike ynsteld binne en oant 6 april rûn, foarsjocht der ûnder oare yn dat de plysje optrede kin tsjin minsken dy't net genôch ôfstân ta-inoar
Lees verder

Earste Provinsjale Steategearkomste op digitale wize
Yn ferbân mei de nije maatregels fan it kabinet yn relaasje ta it coronafirus, binne alle fysike gearkomsten fan Provinsjale Steaten yn april ôfsein. Lykwols mei tank oan it 'spoedwetsvoorstel
Lees verder

MartiniPlaza lansearret online talintejacht
Hasto altyd al op in poadium stean wollen? Dan is dit dyn kâns! Elkenien dy't de stjerren fan de himel sjongt of op prachtige wize in ynstrumint bespylje kin, wurdt
Lees verder

55.000 bloeiende blommen oan Stinzerûte Bûtenpost-Kollum
Fanwege de koroanakrisis gie de plende iepening fan de nije Stinzerûte Bûtenpost-Kollum op freed 3 april net troch. De ferline jier plante 55.000 biologyske blombollen lûke har dêr neat fan
Lees verder

Bernsbern en efterbernsbern Robert F. Kennedy ferdwûn by kanofarren
De Amerikaanske kustwacht yn de steat Maryland is op syk nei twa leden fan de Kennedyfamylje dy't mist wurde yn in baai. It giet om in bernsbern fan de fermoarde
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Jan Willem Zwart: Muzyktsjoenderij
Kollum Doe't DWDD, it deistich telefyzjeprogramma op NPO 1, der sawat mei ophâlde soe, kaam André van Duin noch ien kear del. Hy fertelde oer de dea fan syn partner. It
Lees verder

Alle wurkeldagen praatsje oer it Drintsk yn it Drintsk
Streektaalkenner Jan Germs fertelt tenei alle dagen wat oer it Drintsk. Dat docht er yn in fideo op it YouTube-kanaal fan it Huus van de taol. Dy't fragen hat, mei Germs
Lees verder