donderdag 9 april 2020

Waarpraatsje: Tongersdei ek kreas

Waarpraatsje: Tongersdei ek kreas
DE JOUWER – It wie woansdei op 'e nij in strieljende dei, mar de ferskillen yn temperatuer wiene grut. Troch de noardewyn wie it by de kust lâns en op
Lees verder

Provinsje set mei gemeenten skouders ûnder feilich fytsen
De provinsje Fryslân lûkt mei de Fryske gemeenten yn de kommende jierren 4 miljoen euro út foar fytsfeilichheid. Dêrby kin it gean om it ferbetterjen fan de feiligens op drokke
Lees verder

Matteüspassy fan NHL Stenden op YouTube
No't de jierlikse útfiering fan Bachs Matthäus Passion troch it koar fan de hegeskoalle NHL Stenden net trochgean kin, sil de útfiering fan 2019 op YouTube te hearren wêze. Jûn
Lees verder

Frysk Museum ynspirearret muzikanten mei kolleksje
Art Rocks, de grutste Nederlânske muzykkompetysje dy't keunst en muzyk byinoar bringt, yntrodusearret de útdaging Rock The House. Muzikanten dy't troch de koroanakrisis thús sitte, kinne...
Lees verder

Fideo's: goed Frysk skriuwe
Fan 'e wike koene jimme hjirre in oersjoch fine fan Afûk-filmkes oer grammatika. Dy taalorganisaasje út Ljouwert hat ek in rige humoristyske koarte fideo's makke oer de korrekte...
Lees verder

Nei de oare kant fan 'e wrâld (wike 5)
Wat deroan foarôf gie is te finen op en fia www.itnijs.frl/2020/04/nei-de-oare-kant-fan-e-wrald-wike-4/ Mei in freon en freondin út myn klasse like it ús foarige wike freed in goed idee om it
Lees verder

Oprop Adri de Boer oan radiostjoerders ta Fryslân Muzyklân
Ynstjoerd Buma Stemra ropt de Nederlânske radiostjoerders op om foaral Nederlânske produksjes te draaien. Yn neifolging op dit berjocht docht Adri de Boer in oprop oan alle Fryske stjoerders  ta
Lees verder

Waarpraatsje: Oanhâldend kreas
DE JOUWER – It wie al wer in kreaze en strieljende maitiidsdei, mar op 'e nij wol mei grutte ferskillen yn temperatuer. It bliuwt foareast kreas waar. Yn 'e nacht
Lees verder