woensdag 20 mei 2020

ensafh: Blog Sigrid Kingma: Behâld fan ús mem

Blog Sigrid Kingma: Behâld fan ús mem
Ien bern is genôch. Ik tink ek net dat myn feardichheidsnivo heech genôch is om twa tagelyk deeglik grut te bringen. Los dêrfan fyn ik ien gewoan ideaal. Dan ha je noch in earm frij om wat foar...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Sân kleuren
Doe´t er wer ris te djip syld hie, drige syn wiif: "Asto noch ien kear mei in wiet seil thúskomst, heite, gean ik by dy wei!" En, ja hear, de oare deis yn it kafee sûpte er op ´en nij safolle dat er...
Lees verder

Oersetting Nina Hagen: Natoertrien
    Natoertrien Iepen finster, firtuoas Swermje kwetterwolken protters Wyn blaast, my befriest de noas Hark, in útlaatpiip, geknetter Lês fierder by oersetter Klaas van der...
Lees verder

Blog Daam de Vries: It nije himelfarren: looking for a star
Der is ús bybrocht dat jo ûnder iten de fuotten ûnder de tafel hâlde. Faaks is soks op oare plakken oars; wy ite bygelyks ek út in panne wylst se it yn de wâlden altyd oer in board hawwe. Mar as it...
Lees verder

Blog Wobbe Atsma: mjoksje
Wat rommest op ast oant opromjen bist; de rommel om dy hinne of de rommel yn de holle? Miskien is it fan beiden wat. Dat soenen je fan tinken ha kinne, as je op in bepaald stuit de oanstriid krije en...
Lees verder

Teleks: Sranantongo, het 'negerengels' van Suriname, wordt weer met trots gesproken
Samen met het Nederlands is Sranantongo de lingua franca van Suriname, de gemeenschappelijke taal. In Suriname is lange tijd neergekeken op het Sranantongo. Het is een voorbeeld van hoe de koloniale...
Lees verder

Teleks: Trije winners skriuwwedstriid StUFT bekendmakke
De winners fan de skriuwwedstriid fan StUFT, Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel, binne moandei bekendmakke. De winners soene bekend makke wurde op it jubileumfeest, mar dat koe net trochgean fanwegen...
Lees verder

Teleks: Tresoar Treast Telefyzje oer Bartle Laverman
Yn dizze ôflevering fan Tresoar Treast Telefyzje betinke wy de dichter en keunstskilder Bartle Laverman. Sjoch fierder by Tresoar  … Lês fierder
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Poesmoes en nokkerbonkje
Ynienen gie it petear yn ús oardelmeterrûntsje oer in lykdoarn. Sa'n ylknobbel ûnder de foet of op in tean. Behalve Sjoerd en Antsje wie Ruben ek ien fan de peteargenoaten. Ruben is...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Bliuw thús
Sûnt Peaske wit ik hoe't dat yn oare talen klinkt. 'Bleib zu Hause. Restez a la maison. Blijf thuis.' Hoe't dat sa komt? Dat kaam troch de koroanataspraak dy't ús minister-presidint Mark Rutte, ik...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Staveringswifker
Ik sil der noch ien kear wat fan sizze en dan hâld ik der oer op. Oars wurdt it keal noch djoerder as de ko… Boel folk, bytsje wizen It Frysk is neffens my fierhinne in fonetyske taal. Dat, as ik...
Lees verder

nei desimber
  ja en doe naam se de túchflecht fan de sânerij nei âld-nij kontinint ta en liet se skand' en skamt' efter har yn 't dûnker bakbana-r.i.p., sa swart de tsjustere boem, de...
Lees verder

Teleks: Fergees e-boek Koos Tiemersma
Fergees e-boek Koos Tiemersma Tsien jier ferlyn skeakele Koos Tiemersma, bekend fan romans as De Ljedder en Einum (Gysbert Japicxpriis 2015) oer op it publisearen fan syn wurk as e-boek. Om it...
Lees verder