vrijdag 22 mei 2020

ensafh: Bücherschau des Tages: Vom Arsen des Pariser Grün

Bücherschau des Tages: Vom Arsen des Pariser Grün
Die FAZ lässt sich von Juri Buidas Roman "Nulluhrzug" in einen absurden Mikrokosmos der späten Sowjetunion ziehen. Viel Lob auch für Benjamin Labatuts "Das blinde Licht", das...
Lees verder

Teleks: 'Eudaimoania', boek foar Fryske jongfolwoeksenen
Romans met moderne thema's verschenen de laatste jaren al wel vaker bij de Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB). Maar Eudaimoania, voornamelijk voor jongvolwassenen geschreven, is bij de boekenclub...
Lees verder

Teleks: Provinsje wol kwart miljoen stipe jaan oan kultuer yn Fryslân
De provinsje lûkt 250.000 euro út om de kulturele sektor te stypjen. De kwart miljoen is in oanfulling op it jild dat it Ryk beskikber stelt. Dochs leit de haadferantwurdlikheid foar de coronastipe...
Lees verder

Teleks: Lilkens om Tresoar-plan "Dit is in fierdere ferskraling fan sa'n wichtich ynstitút"
It is in ferskriklik min idee om Tresoar by de oerheid wei te heljen en ûnder te bringen by de provinsje of gemeente. Dat seit histoarikus Arjen Dijkstra fan de Ryksuniversiteit Grins. "Ik wurd...
Lees verder

Blog eamel.net: Ôfskie fan 15 heech
It sil in pear dagen dernei west hawwe. Ik wie by broerke op besite en stie wer ris betiid yn de moarn op syn balkon fan it útsicht te genietsjen. Wat my triggerde wit ik net, wol wit ik dat der wat...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Boazumer mjitte
Us soan is moarn fiifentweintich jier troud. Soks bringt in heit yn ´e mimer wei. It sil my bygelyks nea ferjitte dat ik him meinaam nei it kaffee foar syn earste boarrel … Lês fierder by Jaap...
Lees verder