zondag 24 mei 2020

ensafh: In memoriam Bartle Laverman

In memoriam Bartle Laverman
Underweis nei Walhalla Yn novimber 2019 hie Bartle my it manuskript foar in nije dichtbondel tastjoerd. De foarriedige titel wie 2020. Ik ha doe by him west om myn betinken oer de bondel mei him te...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: bestimming
    Mei foarjiersfûgelsang, ûnder soele simmerwinen, yn de lange, ripe hjerst en by skraal winterwaar: Lês en sjoch fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Macht
Ynienen betocht ik my dat ik hielendal klear bin mei de corona. Ik woe der eins ek net mear oer skriuwe mar dat slagget net want ik ha it der alwer oer. It AHA- momint wie yn 'e supermerk...
Lees verder

'A joyful thing': the man who wrote his wife a poem every day for 25 years
Actor Peter Gordon wrote verse for his wife Alison for two decades, and has continued since she died. Now 87, his family has set up a website, A Love in Verse, to share his poetry. Lês fierder by...
Lees verder

Teleks: Het Fries komt er weer bekaaid van af
Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: nieuwe teleurstelling over de kabinetsinzet voor behoud van de Friese taal. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is meertalig...
Lees verder

In dichtbondel yn it Súdwesthoeksk: dat klinkt sa
Je sjogge it eins noait, in dichtbondel fol mei gedichten skreaun yn it Súdwesthoeksk. Mar Joël Hut hat der ienn skreaun: Börtersgrut. Joël skreau earder al gedichten yn de tydskriften Ensafh en De...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: De Spaanstaelige film Julieta keken
Ik hebbe gisteraovend op Canvas naor de Spaanstaelige film Julieta keken en ik hebbe zelden zoe'n indrokwekkende en ontroerende film zien. Om stille van te wodden. En wat een spel van Julieta die...
Lees verder

Kollum Henk Wolf: Sneustra's, klungelsma's en pafstra's
Friezen zijn dol op hun -a-achternamen, zo dol dat ze op basis van bestaande patronen in de negentiende eeuw zelfs nieuwe familienamen zijn gaan vormen die niet helemaal etymologisch verantwoord...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Poetsgirls of dochs himelfamkes?
It kontrast wie earjuster frij grut. Fan de iene kant sjogge jo allerhanne berjochten dy't der op wize dat it folk folslein útlocked is, fan de oare kant krije jo tynge dat reunys en konserten yn...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Poetica obscura
Foar my leit de wearde fan in earst ûnbegryplik gedicht fjouwer dagen letter. Fiif oere moarns kin de sliep my net mear fetsje, ik jou de frou dy't sliepen bliuwt in tútsje efter op it hier en...
Lees verder