zondag 3 mei 2020

ensafh: Oersetting Elizabeth Bishop, It túchplantsje

Oersetting Elizabeth Bishop, It túchplantsje
    It túchplantsje Ik dreamde dat, dea en yn mimer, ik op in grêf of bêd lei (alteast in kâld, krap bemetten skaadplak). Beferzen, kolossaal en skerp úttekene stie yn it kâlde hert...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Puppypraat
Op it heden is de fraach nei hûnen grut omdat guon lockdowners wol nocht ha oan sa'n oepsywoepsypoepigepuppy mei wollich sêft hier. En in puppy is ek hiel oandwaanlik en leaf, mar ferjit net...
Lees verder

Koroana / Corona
Koroana Nim gjin stik hânsjippe mei de stêd yn, ear't it in kreaze jurk oankrigen hat, lit gjin bliksem sitten bliuwe tusken dyn tosken, as it tongeret, en rin nea troch 't park mei ien oars...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Yn fol ornaris
Fosite sil skylk as Fries om utens wol efkes wenne moatte oan it taalgebrûk yn de provinsje. Wy binne fan de wurdgrappen en meitsje der de lêste tiid in sport fan om obskuere en âldfrinzige wurden...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: De flagge healstôk
Kommende tiisdei meie wy fiere dat we 75 jier lyn fan in freeslike oarloch befrijd waarden. Yn dy iene sin sitte in pear nuvere tsjinstellings. Litte we wol wêze, 75 jier frij hie in grut en net te...
Lees verder

Aristophanes and Euripides: The Comedy and Tragedy of Fifth Century BC Greek Women
Euripides (circa 480 – 406 BC) was the last of the three great tragedians of Classical Greece – the other two being Aeschylus, the 'Father of Tragedy' who, among many others wrote Agamemnon...
Lees verder

Teleks: Tsead Bruinja leest Anne Feddema
Tsead Bruinja is de regerend Dichter des Vaderlands van Nederland. Anne Feddema (1961) is een Fries dichter en beeldend kunstenaar. Harkje fierder by Neerlandistiek… Lês fierder
Lees verder