zondag 31 mei 2020

ensafh: Teleks: Bondel ferskynd oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân

Teleks: Bondel ferskynd oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân
Yn 2019 waard yn Ljouwert in konferinsje holden oer de takomst fan de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal- en letterkunde, oftewol de frisistyk. Heech tiid, want it fak stiet al in skoftlang...
Lees verder

Teleks: Stúdzjeseal Tresoar wer iepen fan 2 juny ôf
27-05-2020. Foarige wike makken wy it al bekend: ús stúdzjeseal giet wer iepen! Fan 2 juny ôf hite wy dy alle wurkdagen tusken 10.00 en 17.00 oere fan herte wolkom yn ús gebou. Yn dit berjocht...
Lees verder

Teleks: Hilda Talsma skriuwt Frysk kadoboek 2021
Skriuwster Hilda Talsma (1971) út Warten skriuwt it Fryske kadoboek fan 2021. "De Fryske taal is foar my al in kado op himsels", seit Talsma. "Fiele, tinke, prate, lêze en skriuwe...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Unsichtbere oaljefant
In moaie wize om te ûntkommen oan de deistige realiteit is ûnder oare troch in meditaasje te dwaan, ûnder de betingst dat de persoan dy't de meiditaasje begeliede sil der net sa freeslik...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Steryl
De safolste brief falt yn de brievebus. De direksje libbet tige mei. Soene se ek in mem as in heit, pake as beppe, yn in âlderein hawwe? It klinkt hiel meilibjend mar ha se wol underfining? Lês...
Lees verder