woensdag 6 mei 2020

ensafh: Teleks: Fyftjin FF’en fan Frijheid by RIXT

Teleks: Fyftjin FF'en fan Frijheid by RIXT
Ut alve ynstjoerings dy't ús oprop foar de Fyftjin FF'en fan Frijheid opsmiet, hat de redaksje fan RIXT fiif gedichten selektearre. Dy publisearje wy de kommende dagen op ús webside. Ien gedicht is...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Mien ni'je boek naor de Stellingwarver Schrieversronte maild
Een schoffien leden he'k de 26 heufdstokken van mien ni'je boek naor de Stellingwarver Schrieversronte maild. Daor hebben ze d'r ien lang verhael van maekt. Mar ja, wat bi'j mi'j kursief was, is dan...
Lees verder

Teleks: Wa skriuwt in essay oer feroarjende tiden?
Yn it maaienûmer fan DE NIJE wurde lêzers en oaren frege om yn de foarm fan in wedstriid mei te dwaan oan it skriuwen fan in essay mei as tema 'Nei 75 jier/feroarjende tiden'. De befrijing is 75 jier...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Nederfrysk
Eale stalke, It is in ferlerne striid, haw ik noed, de striid foar it Frysk Der binne witte folle striders foar it Frysk, dat is sa, mar hja stride fral… tsjininoar. It útgongspunt binne se it wol...
Lees verder

Koronanarsissus
Duo von Däniken mei in oangripende blues… … Lês fierder
Lees verder

Poëzij Abe de Vries: De striefrou
    Read-wyt-blau, jim sprekke my fan frijheid. Yn myn bernetiid, noch foar myn fjirde, ferbaarnden se in striefrou. Altyd as jim wapperen, wie 'k har kwyt. Lês fierder by Abe...
Lees verder

Blog Hanneke de Jong: 4 maaie – wy betinke
Hjoed hinget de flagge healstok, de hiele dei, om de deaden te betinken. Om't 75 jier lyn de besetting foarby wie. Foar my is it oer alle boegen in oar betinkingsjier as foarige jierren. Lês fierder...
Lees verder

Blog Wobbe Atsma: Mienskip
It is nuver, mar elkenien seit hoi, moi of goeie ast hjoed de dei even in slach troch de buorren dochst, dat wie neffens my foarhinne selden sa. Benammen poerfrjemd docht it stelselmjittich, net oars...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Kofjedrinke mei ET
Foarige wike joech it Amerikaanske ministearje fan Definsje trije fideo's fan net-identifisearre fleanende objekten frij. Op de lykas altyd yn sokke gefallen suterige bylden is in foarwerp te...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: It is better dat de wein giet as dat er stiet
De siswize 'It is better dat de wein giet as dat er stiet' moast ik oan tinke, doe't ik lies dat de diskusje oer it learplan Frysk wer fuortset wurdt. Dy siswize en oft it net better is dat de wein...
Lees verder

Rôze literatuer: Titia Brongersma
De lanlike 'Roze Zaterdag' soe 20 juny yn Ljouwert hâlden wurde, mar skoot no in jier op fanwegen it coronafirus. Ta gelegenheid fan dy Rôze Sneon wurdt wurke oan in rôze blomlêzing út 'e literatuer...
Lees verder

op 'e doele…
achter de spegel krijt út en troch ûnwennigens in nije namme: do hast de kaai yn dyn eagen mar yn de oerhûd fan it glês hat him it slot ferskûle de kombinaasje fan de sifers hast slûchskim...
Lees verder

Teleks: Dichter fan Fryslân skriuwt proazagedichten foar tentoanstelling Fries Museum
De Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, skreau trije proazagedichten foar de tentoanstelling 'Oog in oog met de oorlog' fan it Fries Museum. De fideofoardracht fan de proazagedichten 'Yllegaal', 'Boek'...
Lees verder