vrijdag 1 mei 2020

Hashtag #jesuisenterrasse is seldsum wurden

Hashtag #jesuisenterrasse is seldsum wurden
Yn de jierren 2015-2019 wie #jesuisenterrasse ('ik sit op it terras') geregeld ien fan de populêrste hashtags op Twitter. Benammen as der yn Frankryk of België wer in oanslach troch
Lees verder

Waarpraatsje: Buien kommendewei
DE JOUWER – Nei in noch hiel kreaze tongersdei falle der freed buien. It bliuwt fris. Yn 'e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en kinne der
Lees verder

Fideo: Wa wie Douwe Annes Tamminga?
Lees verder

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân (39)
Lokaal jild(t) Kollum Yn de koroanatiid wurdt hieltyd mear nei lokale oplossingen sjoen. Dy trend nimt al langer ta, mar it giet hieltyd flugger. De kontenerramp op 1 jannewaris 2019
Lees verder

Pakes comeback (4)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Hm. De omgongsfoarmen binne wakker feroare neffens eartiids. By it stasjon besocht ik by de tafallige passanten te ynformearjen hokfoar bus ik nedich
Lees verder

Friezen fiele har behelle by enerzjytransysje
Hast 2000 Fryske ynwenners hawwe de online fragelist fan de Regionale Enerzjystrategy ynfolle. Yn de ôfrûne twa wike hawwe se oanjûn hoe't se behelle wurde wolle by de plannen foar
Lees verder

Fryslân ûngeunstige provinsje foar elektryske autobesitter
Fryslân is, neffens oare provinsjes, ûngeunstich foar automobilisten dy't elektrysk ride. Friezen dy't mei harren auto oanwiisd binne op publike laadpeallen, hawwe relatyf net folle...
Lees verder

Soarchynstellingen ferrast mei optreden Syb van der Ploeg en trio Sjanz
Bewenners en meiwurkers fan soarchynstelling Talma Hoeve yn Feanwâlden en Brugchelencamp yn De Westereen waarden op Keningsdei ferrast troch in optreden fan Syb van der Ploeg en trio Sjanz. De
Lees verder