woensdag 6 mei 2020

Kazematten op de Ofslútdyk

Kazematten op de Ofslútdyk
Yn maaie 1940 wie it foar de Nederlanners in grutte skok dat de Dútske buorlju it lân ynfoelen en dat de kriichsmacht sa gau kapitulearre. Dat ús kriichsmacht ek suksessen
Lees verder

Fideo: Frijdom (Irolt)
Lees verder

Waarpraatsje: Strieljend maitiidswaar
DE JOUWER – It wie tiisdei in strieljende dei mei in soad sinne mar noch wol in frisse wyn. It waar sjocht der foar woansdei ek tige goed út. Yn
Lees verder

'Wat in koffer seit, fersen út Theresienstadt'
Ik bin in lytse koffer út Frankfurt am Main en ik sykje myn baas, wêr is er toch tein? As de muorren prate koene, de muorren fan Theresienstadt… Mar muorren
Lees verder

Fryske literatuer kin allinne groeie troch bettere lessen Frysk
Yn it ûnderwiis liket it measte te winnen foar de Fryske literatuer. Dat skriuwt Nadia Kreuger, dy't ûndersyk dien hat nei de skriuwerij yn de Fryske taal. Har ûndersyk stiet
Lees verder

Fideo: Oarlochsgedichten fan Nyk de Vries
 
Lees verder

"Een symbolisch dialect"
Ynstjoerd GGD It wie yn de Leeuwarder Courant fan tongersdei 30 april dêr't Willem Bosma skreau: "Waar blijft het 'firus'?" Sûnt it begjin fan de koroanakrisis hâldt GGD Fryslân de
Lees verder

Online fûgelsjochhutte 'De Ral'
By Piaam leit tsjin de Iselmardyk it natuergebiet de Koaiwaard, neamd nei de einekoai dy't efkes fierderop oan de Koaireed te finen is. Dêr foaroer rint in trep by de
Lees verder