woensdag 20 mei 2020

Midas Dekkers: “Bêste medisyn tsjin koroana is de pil”

Midas Dekkers: "Bêste medisyn tsjin koroana is de pil"
Biolooch Midas Dekkers (73) fertelt yn in fraachpetear yn de Belgyske krante De Morgen wêrom't de antykonsepsjepil it bêste medisyn tsjin it koroanafirus is. Dekkers, dy't sels gjin bern...
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Simmersk
DE JOUWER – It wie in mylde tiisdei mei noch wol in soad bewolking en op guon plakken in dripke rein. De oare dagen fan dizze wike binne suver hast
Lees verder

Skoallen net langer kristlik of iepenbier, mar wol divers
Tenei kin elkenien in skoalle oprjochtsje, as der mar genôch learlingen op komme te sitten. Sa'n skoalle hoecht net mear in grûnslach te hawwen, lykas kristlik of iepenbier. Sokke skoallen
Lees verder

Buma jout Friezen yn juny wer wat frijheid werom
Kafees en restaurants meie op 1 juny wer iepen, feestkafees net. Bioskopen wol, diskoteken net. Terrassen meie iepen, eveneminten bliuwe ferbean. Skouboargen en muzykskoallen meie iepen, mar der meie...
Lees verder

Henk Wolf: Regel, rigel, rigele, rige
Troch Henk Wolf Wannear seist no rigel en wannear regel yn it Frysk, sa fregen in pear studinten my lêsten. Se wienen de earsten net mei dy fraach, blykber is
Lees verder

Fergees e-boek Koos Tiemersma
Tsien jier ferlyn skeakele Koos Tiemersma, bekend fan romans as De Ljedder en Einum (Gysbert Japicxpriis 2015) oer op it publisearen fan syn wurk as e-boek. Om it berikken fan
Lees verder

Hûndertjierrige Britske feteraan Tom Moore wurdt riddere
De Britske oarlochsfeteraan Tom Moore wurdt riddere fanwege syn ynspannings om jild yn te sammeljen foar de Britske sûnenssoarch yn de koroanakrisis. De hûndertjierrige 'Captain Tom'...
Lees verder