zaterdag 2 mei 2020

Nije app mei Fryske filmkes foar bern: Omrop Fryslân Tsjil

Nije app mei Fryske filmkes foar bern: Omrop Fryslân Tsjil
Omrop Fryslân komt mei in nije app spesjaal foar bern: de Omrop Fryslân Tsjil-app. Bern kinne dêrmei yn in feilige omjouwing Fryske filmkes besjen dy't foar harren âldens gaadlik binne.
Lees verder

Utwaaksen fan kapitalisme
Ynstjoerd Yn syn stik yn de LC fan 17 april 2020 pleitet de eardere haadredakteur Rimmer Mulder foar it kapitalisme en ekonomyske groei. Ik bin mei him iens dat it
Lees verder

Befrij de Dichter fan Fryslân út de omearming fan LF2028
Skôging fan Abe de Vries Ik jou dalik ta, guon miene dat ik in glêzen bol ha. Dat komt sa: guon fan myn foarsizzingen lykje út te kommen. Understeand stik
Lees verder

DE NIJE. It nije Fryske tydskrift leit wer yn de winkel
DE NIJE It folslein Frysktalich tydskrift mei ûnderwerpen út en oer Fryslân is wer te krijen. It tydskrift, dat alle kearen in oar tema hat, ferskynt fjouwer kear jiers. It
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Ritich wykein
DE JOUWER – Na in lange rite mei fêst waar is it no in stik ritiger. Freed foelen der inkelde fikse buien en it wie fris. Sneon sil it ek
Lees verder

Wa skriuwt in essay oer feroarjende tiden?
Yn it maaienûmer fan DE NIJE wurde lêzers en oaren frege om yn de foarm fan in wedstriid mei te dwaan oan it skriuwen fan in essay mei as tema
Lees verder

Poadium foar mienskipsinisjativen
Yn dizze tiid fan koroana binne der in soad minsken dy't soarch foar elkoar hawwe en inisjativen opsette om kwetsbere minsken te helpen. Op www.fryslanynferbining.frl krije dizze inisjativen in plak....
Lees verder