vrijdag 29 mei 2020

Opfrysker

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Sinne, waarm en drûch
DE JOUWER – It kreaze waar wit fan gjin ophâlden. It bliuwt noch wol seis dagen waarm en drûch mei in soad sinne. Yn 'e nacht fan tongersdei op freed
Lees verder

Pakes comeback (20)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ja, jou dy mar gau ôf. Neitiid net te lang sitten bliuwe, hear, mar op 'e tiid thúskomme om te learen, do hast
Lees verder

De Eineksamen-skiedniskwis
Eineksamen! In tiid fan spanning, mar ek in tiid dy't foar in soad oantinkens foar it libben blike sil te soargjen. It hurde wurkjen, de eksamenstress, it 'inoar dertrochhinne slepen'.
Lees verder

Bondel ferskynd oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân
Yn 2019 waard yn Ljouwert in konferinsje holden oer de takomst fan de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal- en letterkunde, oftewol de frisistyk. Heech tiid, want it fak stiet
Lees verder

See-earnen fiele har thús yn de Alde Feanen
Trije see-earnepearkes hawwe har deljûn yn de Alde Feanen om dêr te brieden. Twa plakken wiene al earder yn gebrûk, no is der noch in tredden by kommen. Yn dy
Lees verder

Grûnwetter sângrûnen súdeastlik Fryslân fêsthâlde
Yn gearwurking mei de gebietskollektiven ELAN Súdeast-Fryslân, Noardlike Fryske Wâlden, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân is úteinset mei ferskate proeven yn de praktyk om mear wetter yn...
Lees verder

Waarpraatsje: Waarm wykein
DE JOUWER – Wy krije in waarm wykein en kreaze Pinksterdagen mei in soad sinne. It bliuwt boppedat drûch al hawwe boeren, bouboeren en túnkers driuwend ferlet fan reinwetter. Yn
Lees verder