donderdag 4 juni 2020

2,5 miljoen euro subsydzje beskikber foar Fryske monuminten

2,5 miljoen euro subsydzje beskikber foar Fryske monuminten
Eigners fan Fryske monuminten kinne yn septimber 2020 subsydzje oanfreegje by de provinsje. Fan 't jier is mei-inoar 2,5 miljoen euro oan Ryks- en provinsjaal jild beskikber. Oanfreegje kin fia
Lees verder

Nederlânske learares krijt dien om kritysk boek oer ûnderwiisfernijing
Binne ûnderwizers publike yntellektuelen dy't lûdop meitinke oer de takomst fan it ûnderwiis of moatte se sûnder kommentaar dwaan wat de baas seit? Yn Nimwegen liket it lêste it gefal
Lees verder

De grinzen geane wer iepen
Alle Friezen kinne fan 't simmer nei it Belzelân en Dútslân ta. Premier Mark Rutte hat woansdei te witten dien dat de grinzen op 15 juny wer iepengeane. It regear
Lees verder

Nei de oare kant fan 'e wrâld (wike 13)
Klik hjir foar de foarige ôflevering De heupen binne wer losskodde. Juster en tiisdei haw ik wer in salsaleske hân. It waard my ynienen wat hjit ûnder de fuotten doe't
Lees verder

Pakes comeback (23)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Beetholden? Hoe, beetholden? Pake: No ja, gewoan, eh, ik haw 'm efkes by de strôt hân. Sytske: By de strot?!? Pake: Ja. Mar
Lees verder

'Op Paad lâns it Waad'
Mei de tiid kin men op 'e fyts fan de hiele Fryske Waadkust genietsje; dat is it doel fan it projektplan 'Op Paad lâns it Waad'. Dêr stimden de kolleezjes
Lees verder

Gjin sinneparken mear op lânbougrûn
Undernimmers dy't yn Fryslân in sinnepark op in stik lânbougrûn bouwe wolle, moatte harren plannen yn de iiskast sette. Ferline wike woansdei besleaten Provinsjale Steaten dat dy plannen...
Lees verder

Nederlân wurket mei oare lannen oan koroanafaksin
Nederlân en trije oare Europeeske lannen slane de hannen yninoar om gau beskikke te kinnen oer in faksin tsjin it koroanafirus. It kabinet wol mei Dútslân, Frankryk en Italië "kânsrike
Lees verder