vrijdag 12 juni 2020

ensafh: Blog Abe de Vries: Alternativen foar podcasters dy’t gjin Afûkfrysk prate wolle

Blog Abe de Vries: Alternativen foar podcasters dy't gjin Afûkfrysk prate wolle
Anne-Goaitske Breteler (24) út Ternaard en Sytze de Haan (30) út Holwert sille podcasts meitsje en wolle neffens de Leeuwarder Courant fan hjoed net tefolle Afûkfrysk prate – wat dat dan ek mar...
Lees verder

Teleks: Wer folop aktiviteit yn 'e Skriuwersarke
De Skriuwersarke op 'e Feanhoop moast it fanwege it koroanafirus sûnder in offisjeel iepeningsmomint stelle. Mar de earste skriuwers hawwe der al útfanhuze. Jan Minno Rozendal fan Grins, dy't...
Lees verder

Koroanakrisis
Mei it pakje fan Bol.com yn 'e hannen rint er it hiem fan it hoekhûs op. Hy docht dit wurk no al sa lang, mar alle kearen is er wach op de mooglikheid dat earne ûnferwachte út it strewelleguod in hûn...
Lees verder

Teleks: Nij fers fan de Dichter fan Fryslân 'Fakânsje'
      Fakânsje Wy fleane net dizze simmer, wy bliuwe ticht by it eigen hiem Dat fielt eins hiel logys, myn âlden foarhinne ha it net oars dien Lês en harkje fierder by Dichter...
Lees verder

"Spreekt ze dan drie talen vloeiend?"
Twee jaar geleden, we hadden een dreumes van anderhalf, schreef ik voor de eerste keer over meertalig opvoeden. Of meer specifiek: over hoe wij weliswaar in vier talen communiceren maar hoe dat voor...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: Raak
    It wankend gefaar is faak tichter by as dat men tinkt, al rint it meastal wol goed ôf. Mar doch, it sil dy mar treffe, want oeral kipet it om 'e hoeke en elkenien kin wat...
Lees verder