woensdag 24 juni 2020

ensafh: Blog Daam de Vries: De wolvefolder

Blog Daam de Vries: De wolvefolder
Middenmank alle konsternaasje ha wy fansels ek gewoan ús eigen Fryske soaps. Sa hat Oes Omroep, Oes Taal in âld filmke wer ris fan stâl helle. Sels binne se nochal ferbjustere oer alle negative...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Fakfûgel
Ik ha myn âlde fyts wer foar 't ljocht helle, want dy hat in nofliker seal. Myn nijste fyts, dy mei de elektryske helpmotor, fytst dan wol oft it slydjaget, mar it seal is my wat te hurd en oan it...
Lees verder

Besprek Marlies Stoter en Diane Spiekhout (red.) Wij Vikingen: Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen (Nl 2019)
Het Fries Museum had afgelopen winter een hele aantrekkelijke en informatieve tentoonstelling over Vikingen in Frisia en dit is het boek dat daarbij hoort. Er staan de voorwerpen in die er te...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: De lezers bin d'r slim positief over
20 juni – 17.00 – Ik bin van plan en schrief tien wat langere verhaelen. Daor bin 'k in september mit begonnen en d'r bin d'r intied zeuven van klaor. In klad bin 'k doende mit nog drieje die as...
Lees verder

Why we should revive dead languages
Approximately 7,000 languages are currently spoken worldwide. The majority of these are spoken by small populations. Approximately 96% of the world's population speaks around 4% of the world's...
Lees verder

Kollum Nynke van der Zee: Frysk is gjin sykte
Opskuor foarige wike oer de sportpodcast fan Omrop Fryslân, wêryn't technysk manager Gerry Hamstra fan sportklup Hearrenfean te gast wie. Gerry prate Nederlânsk, ús sportferslachjouwers Frysk....
Lees verder

Twadde moannegedicht Geart Tigchelaar op RIXT
it blokje r tedeintedeintedein tedeinteleintlein treintreintrein ik haw lang socht ûnder kast en bank op it lêst skjin myn nocht sa lei dêr it blokje r Lês en sjoch fierder by RIXT…...
Lees verder

Teleks: Fiifde priuwke út de rôze blomlêzing
It fiifde priuwke fan de bondel Do draachst de leafde oan is yn de rubryk Utljochte op Sirkwy te lêzen. It is in fragmint út in ferhaal fan Rixt Weiland. De blomlêzing befettet fragminten fan poëzy...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Gjin applaus foar de soarch
In beskaving kinst ôfmjitte oan de pylders dêrfan, nammentlik soarch en ûnderwiis. Wat dat oangiet stiet Nederlân der net goed foar. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Us swarte meiminsken
Black Lives Matter, dat is dúdlike taal. Sûnt de dea fan George Floyd wurdt op in grut ferskaat oan plakken troch grutte groepen dúdlik makke dat it sa net langer kin. It begûn allegearre yn Amearika...
Lees verder