woensdag 10 juni 2020

ensafh: Blog Koos Tiemersma: Aksje rint ôf

Blog Koos Tiemersma: Aksje rint ôf
Myn aksje om it e-boek te promoten rint dit wykein ôf, dat wa't noch in fergees 'Ik bedoel mar!' tastjoerd krije wol… Wêr't ik rekkene hie op sa'n 20 reaksjes,...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: Hark
    Hark, wat is it? Dat fûgeltsje mei it gouden bekje en in wyfke dat gjin sijke is, is dat no in klyster of in swarte lyster? Lês fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Besprek 'Silke en Miss Dee' fan Baukje Wytsma
Silke en Miss Dee fan Baukje Wytsma giet oer in freonskip tusken in âldere Ingelske frou, Miss Dee en Silke, in famke fan 'e pleats yn it doarp. Miss Dee is in Ingelske frou dy't ferhuze is nei it...
Lees verder

Teleks: Uitgevers klagen Internet Archive aan voor auteursrechtenschending
Uitgevers hebben de non-profitorganisatie Internet Archive voor auteursrechtenschending aangeklaagd. Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons en Penguin Random House beschuldigen de archiefsite...
Lees verder

Blog eamel.net: Weerzien | Wer byinoar
Seach ik myn 'ûs mem' -fysyk- eartiids noch ris 'regelmjittich' yn de twa moannen, sûnt de korona syn yntree dien hat is it werklik gûle mei de kraan iepen. Ja, fansels kinne wij belje, ek mei...
Lees verder

Blog Daam de Vries: De profeet Orlando
De Drachtster profeet Orlando lit wer fan him hearre. Hy hat de bibel fannijs bestudearre en oft jo dy goed ynterpretearje fan Genesis oant en mei Iepenbieringen dan kinne jo ta gjin oare konklúzje...
Lees verder

Blog Hanneke de Jong: It is der 'Sis my wa't ik bin'
Loek Rienstra wennet yn in doarp flakby Snits. Pas 11 jier nei de oarloch, hy is dan 13, komt er derachter dat er Joadsk is en dat syn heit en mem him adoptearre ha. Wa ís hy eins? Syn 'heit en mem'...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Nochris romans en gedichten
De kollums binne op Omrop Spannenburch te beharkjen en kinne lêzen wurde op ItNijs.frl. Kollums skriuwe ferget in protte tiid, mar it is tagelyk in hiele aardichheid. Fan en ta krij ik reaksjes....
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: De antykrist libbet yn Amearika
De antykrist dy't by in katedraal de Bibel op 'e kop en oarsom beethâldt. Dêr moast ik oan tinke doe't Donald Trump foarige wike in polityk statement makke by de St. John's...
Lees verder

Teleks: Fjirde priuwke fan rôze literatuer
It fjirde priuwke fan de bondel Do draachst de leafde oan is yn de rubryk Utljochte op Sirkwy te lêzen. It is in fers fan Sybe Krol. De blomlêzing befettet fragminten fan poëzy en proaza mei...
Lees verder