woensdag 3 juni 2020

ensafh: It lânskip yn myn hoal

It lânskip yn myn hoal
It is jûntyd en ik gean nei myn hoal. It Sancte Snoarksanctorum. Mar it is wis noch gjin tiid om yn 'e earms fan Morfeus te lizzen. Nee hear, ik ferdwyn gewoanwei yn myn mobyltsje. Sa sit dat. Ik...
Lees verder

Teleks: Tresoar Treast Telefyzje mei Reinder van der Leest en Rixt
Diskear behannelet Bert Looper Reinder van der Leest en Rixt.… Lês fierder
Lees verder

Column: Coen Peppelenbos – Hoeveel macht heeft Arjan Peters eigenlijk misbruikt?
Heeft Arjan Peters wel vrienden? Het is opvallend hoe stil die zijn deze week. Dat een criticus met enige macht binnen het literaire veld veel vijanden kweekt, is duidelijk, maar er had toch ook wel...
Lees verder

Invasion of Britain by Brothers Hengist and Horsa: Truth or Legend?
Hengist and Horsa were a pair of brothers mentioned in British history. According to legend, they were the leaders of the first Germanic settlers (or Anglo-Saxons) of Britain. They are believed to...
Lees verder

Besprek 'Pykje fjouwer' fan Lida Dykstra
Pykje Fjouwer. In berneboek foar jong en âld. In boek mei in ferhaal, in boek mei ynfo oer de greidefûgel de skries, moaie plaatsjes en in boek mei in liet. Net allinne ús Brecht (6) is entûsjast....
Lees verder

Teleks : Simmerskema ensafh.nl 2020
Bêste lêzer, yn Juny, July en Augustus sille der net om de trije dagen, mar ien kear yn 'e wike, op woansdei, nije bydragen pleatst wurde. Ynsidinteel kinne der ek oare (aktuele) bydragen...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXX
It skrikbyld fan Fryslân as ien grut Landal GreenParks dêr't it algeduerigen Sneekweek is, wie om 1900 hinne noch fier fuort. Mar ek doe waard der yn Fryslân al goed fertsjinne oan rekreaasje en...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Wa binne jim?
It ferline makket saken net allinne dúdlik, mar jout ek hâldfêst. In tiidkapsule lit sjen dat alles foarby giet, en dat wy tagelyk allegear mei-inoar ferbûn binne. Lês fierder by Omrop...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Glokalisearfriezen
It is moai dat we in Campus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins yn Ljouwert ha. It is moai dat dêr heechleararen wurkje dy't neitinke oer Ljouwert, Fryslân en hoe't it fierder moat, benammen no nei...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Lêze, lêze, lêze!
Poppen hâlde fan boekjes. Hast allegear fine se it geweldich om foarlêzen te wurden. No't de bibleteek wer iepen is, kinne we einlings dy matige Dikkie Dik ruilje foar wat nije lektuer. Boekjes binne...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Famke femke
It wie juster in kostlike dei. Moai waar en myn persoanlike lockdown opheft. Oft jo al in kear as wat sa'n lockdown meimakke hawwe dan witte jo sawat wat jo te wachtsjen stiet. It giet yn...
Lees verder