vrijdag 26 juni 2020

ensafh: Oersetting Elisabeth Bishop, Fers

Oersetting Elisabeth Bishop, Fers
    Fers Sawat sa grut as in âldmodelsk dollarbiljet, Amerikaansk of Kanadeesk, meast deselde tinten wyt, griisgrien en stielgriis – dit skilderijke (in skets foar in...
Lees verder

Omar Khayyam: Lasting Achievements of the Persian Polymath and Poet
Omar Khayyam was a Persian polymath who lived during the 11 th and 12 th centuries AD. During his time, Omar was a reputed scholar. He was especially known for his scholarly work in the fields of...
Lees verder

Leafde yn Ljouwert, mar net foar it Frysk
Yn de maitiid fan 2020 ferskynde de alderearste Fryske bouquetroman, in 'collector's item'. It boekje is skreaun troch "Fleur van Ingen", dy't in man fan...
Lees verder

Teleks: Frysk lykweardich by City of Literature
Tweet fan Sybren Postumus: Fan 'e moarn foar de FNP by @PSFryslan ynbrocht dat it wichtich is dat it #Frysk by City of Literature @LwdLiterature in lykweardich plak tabedield krijt. En dêrmei...
Lees verder

Henk Wolf: Likense rjochten betsjut likense behanneling yn de wet
"Iedereen die dat wil, moet zich in Friesland in het Fries kunnen uitdrukken." Dat hat Kajsa Ollongren yn 2018 sein yn har funksje as minister fan ynlânske saken en as heechstferantwurdlike foar it...
Lees verder

Aginda 27-11-20: Lange koartproazajûn fan ensafh yn 'e Bogt fen Gunee
Sjoch hjir foar mear ynformaasje  … Lês fierder
Lees verder