woensdag 10 juni 2020

‘It jild sa op ’e nij ompartsje makket de problemen noch grutter’

'It jild sa op 'e nij ompartsje makket de problemen noch grutter'
Iepen brief fraksjes FNP en Groninger Belang oan de kolleezjes fan Deputearre Steaten fan de provinsjes Fryslân en Grinslân De Steatefraksjes fan de Fryske Nasjonale Partij (FNP) en Groninger Belang
Lees verder

Pakes comeback (26)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: En ik wol net leauwe dat it dêr allegearre better fan wurden is. Sytske: Ik hoegde gjin winkel oer te nimmen, sa as
Lees verder

Podcast 'Oog': "Amerikanen hearre yn oplieding neat oer rasisme"
It giet der al in goed wike hurd oan ta yn de Feriene Steaten. Antyrasismeprotesten, plonderingen en rellen mei de plysje. Nei de dea fan de swarte arrestant George Floyd
Lees verder

Temawebside FSP oer gefolgen koroanakrisis foar Fryslân
Wat betsjut de koroanakrisis foar de ynwenners fan Fryslân? Hoe geane sy om mei de feroarjende omstannichheden? En wat binne de gefolgen foar bygelyks de soarch, wurkgelegenheid en sosjale gearhing?
Lees verder

Route2020
Keunst sjen yn koroanatiid Yn dizze tiid dat de museums krekt wer, mar noch beheind, iepen binne, is yn ús haadstêd in oare wize fan it presintearjen fan keunst ûntwikkele.
Lees verder

Waarpraatsje: Waarmer mar net stabyl
DE JOUWER – Nei in skiere tiisdei wurdt it no stadichoan waarmer, mar stabyl is it net. Yn 'e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en (wat) opklearringen inoar
Lees verder

Nijs fan húskeamerteäter De Wier yn Koarnjum
Al in moai skoft binne der gjin konserten, lytse teäterfoarstellingen en lêzingen yn húskeamerteäter De Wier yn Koarnjum. Mar dêr komt feroaring yn… Nei de simmer, yn septimber, wurdt it
Lees verder

Ien op de fiif sekstsjettende Nederlanners stjoert werkenbere bleatfoto's
Fan alle Nederlanners dy't wolris oan sekstsjetten dogge, ferstjoert ien op de fiif in foto fan him- of harsels dêr't hy of sy dúdlik werkenber op is. Hja binne har
Lees verder