dinsdag 23 juni 2020

Leonie Brandt, aktrise en spionne

Leonie Brandt, aktrise en spionne
Yn de tritiger en fjirtiger jierren brûkt Leonie Brandt har akteartalint om in  briljante dûbelspionne te wurden. Sa't it heart by in spionne is der hast gjin byld- of fotomateriaal
Lees verder

Hokker efterheaksels brûke de Friezen?
Sizze jo slopte of sloppens of faaks wol allebeide? Is it frommeske dat de tsjerke kreas hâldt by jo de kosterske, de kosteresse of jit wat oars? En sizze jo eameljen, geëamel of eamelderij?...
Lees verder

Fernijing fak skiednis: jeugd hoecht Willem Drees net mear te kennen
Jonge minsken hoege net mear te witten wa't Willem Drees wie. Floris de fyfde en de santjinde-iuwske útwreiding fan Amsterdam mei syn grêften binne ek net mear kanonyk. Dat is
Lees verder

Delstutsen man wie Koerdyske politikus Zarza
De man dy't freed foar it Ljouwerter haadstasjon delstutsen is, is Sadegh Zarza. Hy is aktyf yn de Koerdyske Demokratyske Partij Iran, dy't stribbet nei in ûnôfhinklik en demokratysk...
Lees verder

Henk Wolf: Likense rjochten betsjut likense behanneling yn de wet
"Iedereen die dat wil, moet zich in Friesland kunnen uitdrukken." Dat hat Kajsa Ollongren yn 2018 sein yn har funksje as minister fan ynlânske saken en as heechstferantwurdlike foar it
Lees verder

Waarpraatsje: Simmer
DE JOUWER – Nei in hiel kreaze moandei mei in noflike temperatuer krije wy no oant it wykein waarme oant tige waarme dagen. Yn 'e nacht fan moandei op tiisdei
Lees verder

Aant Mulder: Us swarte meiminsken
Kollum Black Lives Matter, dat is dúdlike taal. Sûnt de dea fan George Floyd wurdt op in grut ferskaat oan plakken troch grutte groepen dúdlik makke dat it sa net
Lees verder

Pakes comeback (34)
Hjoed begjint it tredde en lêste bedriuw fan it sabeare toanielstik dat It Nijs as soaprige publisearret, om't der troch de koroanamaatregels op it stuit gjin toanielopfieringen en iepenloftspullen...
Lees verder