maandag 15 juni 2020

Stammem Keningshûs eare yn nije eksposysje

Stammem Keningshûs eare yn nije eksposysje
Op sneon 20 juny iepenet in nije eksposysje yn it Prinsessehôf yn Ljouwert: it Prinsessehôf fan Maria Louise. It stedspaleis yn de histoaryske binnenstêd tanket syn namme oan de stammem
Lees verder

Pakes comeback (29)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Ik stean der gewoan blank mar kritysk tsjin oer. Pake: Der wiene doe hast gjin blommen te krijen. De blombollen wiene opiten yn
Lees verder

Noardlik Filmfestival lid fan nij Europeesk netwurk
It Noardlik Filmfestival is ûnderdiel wurden fan it nije ynternasjonale festivalnetwurk Europa Film Festivals (EFF). Yn dat netwurk bondelje Europeeske filmfestivals mei inselde fyzje harren krêften...
Lees verder

Kurrikulum.frl: reekgerdyn foar etnisearring fan it Frysk ûnderwiis
Skôging Earne yn 'e wrâld leit in provinsje, dy hjit Fryslân, en yn dy provinsje prate de measte minsken Frysk en dêrneist ek Nederlânsk. Earne yn dy provinsje leit it
Lees verder

Literêre jongereinpriis 'De Inktaap' nei Nina Polak
Skriuwster Nina Polak hat De Inktaap 2020 wûn. Hja kriget de literêre jongereinpriis foar har roman Gebrek is een groot woord, oer de 22-jierrige sylster Nynke Nauta – alias Skip
Lees verder

Taaldiskriminaasje op Skylge
Doe't er syn lytse boai in skjin ruft omdwaan woe, frege er oan twa froulju oft hja wisten wêr't er dat dwaan koe. Dat er dat yn it Frysk die,
Lees verder

Juriste wol opsluting âlde minsken yn Ferwert oanpakke
De koroanamaatregels by wensoarchsintrum Foswert yn Ferwert binne fierstente strang en de foarsitter fan de Fryske feilichheidsregio yn ús provinsje, boargemaster Sybrand Buma, soe yngripe moatte....
Lees verder

Mooglik ûnbekende midsiuwske Fryske tekst fûn
Yn in 15e-iuwsk Frysk wetboek sitte twa siden oaninoar fêstplakt. Op 'e ûnsichtbere siden stiet lêzen. It kin Aldfrysk wêze. Undersikers binne dwaande mei it bestudearjen fan in kolleksje fan
Lees verder