vrijdag 5 juni 2020

Waarpraatsje: Ritich en fris

Waarpraatsje: Ritich en fris
DE JOUWER – It wie tongersdei hiel oar waar as de lêste tiid. Der foel wer ris wat rein en it wie suver hast oan de kâlde kant. It bliuwt
Lees verder

Mûlkapke hjit yn it Noard-Frysk no 'müsdök'
Nederlânsktaligen hawwe it oer in mondkapje, Friezen sizze fan mûl(e)kapke, yn it Frânsk is it in masque en yn it Dútsk in Nasen-Mund-Schutz. In wurd yn it Noard-Frysk, dat praat wurdt op
Lees verder

Pakes comeback (24)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: De hiele moarn? En dyn wurk dan? Sytske: Ik ha my siik melden. Pake: Wat sille we no krije, dat kin dochs net
Lees verder

Strjitkeunstner Leon Keer nimt Prinsessehôf ûnder hannen
Strjitkeunstner Leon Keer is úteinset mei in grutte muorreskildering yn it Prinsessehôf yn Ljouwert. Hy lit him dêrby ynspirearje troch it wurk 'Hol en Bol' fan de wrâldferneamde grafikus M.C.
Lees verder

NL-Alert kontrôleberjocht 8 juny ek op NS-buorden te sjen
Moandei 8 juny om 12.00 oere hinne stjoert de oerheid in NL-Alert kontrôleberjocht út yn hiel Nederlân. Sa'n berjocht ûntfangt men op de mobile telefoan. It berjocht ek hieltyd mear
Lees verder

Frysk op skoalle: wat fine de heiten en memmen der eins fan?
Dat in protte skoallen it net sa goed dogge, is wol bekend. Undersiken fan de ûnderwiisynspeksje en hegeskoalle NHL Stenden hawwe útwizing dien dat trije op 'e fjouwer basisskoallen en
Lees verder

Ingelske steatstsjerke net iens mei diskriminaasje Iersktaligen
In tsjerklike rjochter yn it Ingelske Coventry oardiele juster dat it net tastien wie om op grêfkrusen in tekst yn de Ierske taal te setten. Dy wie foar Ingelsktaligen net
Lees verder

Gjin rasisme, gjin 'reetveegpieten', mar Swarte Pier
Skôging De diskusje oer ras en diskriminaasje liket no al wer oan te boazjen. Ik kin my net sa bot fine yn de opmerking fan minister-presidint Rutte, dat it rasisme
Lees verder