zondag 5 juli 2020

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 41

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 41
It gas derop Yn Fryslân binne sa'n 290.000 húshâldingen. Fierwei de measte wenningen binne oansletten op it gasnet én it elektrisiteitsnet. Dat gasnet is foar it grutste part oanlein tusken
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Simone Djurrema: In gefaarlike reis troch oarlochsgebiet
Kollum De koroana hat noch hieltyd alle minsken op 'e wrâld yn 'e greep. Sweden – it lân dêr't ik wenje – docht krekt as is der net safolle te
Lees verder

In kromke ivichheid
Oertinking by ´Jo, Hear, dy't foar it oanbegjin´, in liet by Psalm 90, fan Eppie Dam en Hindrik van der Meer It is in peareltsje, dit liet fan Eppie Dam.
Lees verder

Live benefytsjo foar Suriname mei Jörgen Raymann en Humberto Tan
Yn Suriname driget in humanitêre ramp no't it tal koroanabesmettingen alle dagen tanimt. Nederland voor Suriname is in ynsammelaksje foar de helporganisaasje SU4SU (www.su4su.nl) Suriname....
Lees verder

Memmetaal yn Waadhoeke foaral yn ynformele sfear
Ynwenners fan Waadhoeke brûke harren memmetaal it measte yn ynformele sfeer. Yn formele sitewaasjes begjinne minsken faak yn it Nederlânsk omdat 'it sa heart' of út fatsoen. Dat docht bliken
Lees verder

Alde
Lês ek it gedicht fan Nyk de Vries oer fakânsje yn eigen lân. En lês ús waarpraatsje.
Lees verder

Ynklauwerichheid
Skôging Nei alle gedachten is ynklauwerichheid ien fan de grutste haadsûnden fan de minske. Nea tefreden wêze mei datjinge dat it libben jout, mar altiten mear wolle. Mear, mear, mear.
Lees verder